W tym kontekście niezbędna jest, jak wskazują oficjalne czynniki rządowe, konieczność przestrzegania zasad horyzontalnych wynikających z przepisów unijnych, w tym przede wszystkim zasada zapobiegania wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnsprawność, wiek lub orientację sektualną.


Chodzi o fundusze z nowego rozdania budżetu unijnego na lata 2021 do 2027. Zdaniem specjalistów miasto, w którym obowiązuje Karta Praw Rodziny zostałoby uznane za łamiące wspólnotowe zasady i niespełniające warunków niezbędnych do przyznania funduszy.

Spór wokół Samorządowej Karty Praw Rodziny w Nowym Sączu powracał kilkukrotnie. O jej uchylenie do władz wystąpiła Młodzieżowa Rada Miasta. Prezydent Ludomir Handzel, w jednym z wystąpień nazwał kartę aktem niechrześcijańskim. Po przyjęciu karty, niemieckie miasto Schwerte zawiesiło umowę o partnerstwie z Nowym Sączem dopatrując się w niej ataku na prawa mniejszości seksualnych.