Radio Kraków

RAMOWY REGULAMIN KONKURSÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ RADIO KRAKÓW S.A.

RAMOWY REGULAMIN KONKURSÓW

ORGANIZOWANYCH PRZEZ RADIO KRAKÓW S.A.

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady przeprowadzania konkursów przez Polskie Radio – Regionalną Rozgłośnię w Krakowie „Radio Kraków” Spółkę Akcyjną z siedzibą w Krakowie, adres: Al. J. Słowackiego 22, 30-007 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 49387, której dokumentacja jest przechowywana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa–Śródmieście w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą numer identyfikacji podatkowej (NIP) 6750200083, o kapitale zakładowy w wysokości 2.752.500,00 zł, w całości opłaconym, zwaną dalej „Organizatorem”.

1.2. Organizator jest jednostką publicznej radiofonii i należy środkiem masowego przekazu.

1.3. Dla konkretnego konkursu Organizator może określić odrębny regulamin. Odrębny regulamin będzie mieć zastosowanie przed niniejszym Regulaminem konkursów.

1.4. Przeprowadzenie konkursu wymaga ogłoszenia, zwanej dalej „Ogłoszeniem o konkursie”, które będzie opublikowane:

1.5.a) na antenie programu radiowego pt. Radio Kraków albo na antenie programu radiowego pt. Off Radio Kraków,

1.5.b) na stronie www.radiokrakow.pl lub na profilach Organizatora w portalach społecznościowych Facebook, YouTube, Instagram lub Twitter.

1.6. Konkursy organizowane są na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

1.17. Konkursy organizowane przez Organizatora nie są grami losowymi w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 

2. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

2.1. W konkursach mogą brać udział osoby pełnoletnie, a – w konkursach przeznaczonych zgodnie z Ogłoszeniem o konkursie dla osób niepełnoletnich – za zgodą przedstawicieli ustawowych (opiekunów prawnych) także osoby niepełnoletnie, zamieszkałe w Rzeczpospolitej Polskiej, spełniające wymagania określone Regulaminem, zwane dalej „Uczestnikami”, a w liczbie pojedynczej „Uczestnikiem”.

2.2. W konkursach nie mogą brać udziału:

a) pracownicy Organizatora oraz pracownicy Sponsora,

b) współpracownicy Organizatora oraz współpracownicy Sponsora,

c) członkowie najbliższej rodziny pracownika lub współpracownika Organizatora oraz Sponsora, to jest jego wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra, teść, teściowa, szwagier, szwagierka,

d) osoby pozostające we wspólnym pożyciu z pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora oraz Sponsora.

2.3. W celu wzięcia udziału w konkursie Uczestnik obowiązany jest:

a) zapoznać się z Regulaminem oraz ogłoszeniem,

b) wykonać zadanie konkursowe, wskazane w Ogłoszeniu o konkursie.

2.4. W Ogłoszeniu o konkursie Organizator może wskazać, że warunkiem udziału w konkursie jest:

1) podanie następujących danych osobowych przez Uczestnika:

a) imienia i nazwiska Uczestnika, a w przypadku gdy Uczestnikiem jest osoba niepełnoletnia także imienia i nazwiska przedstawiciela ustawowego (opiekuna prawnego) Uczestnika,

b) danych kontaktowych: numeru telefonu lub adresu e-mail lub adresu pocztowego do korespondencji,

c) innych danych osobowych,

2) udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,

3) udzielenie zgody na wykorzystanie wizerunku,

4) przeniesienie autorskich praw majątkowych lub udzielenie licencji.

2.5. W Ogłoszeniu o konkursie Organizator może wskazać także, że warunkiem udziału w konkursie jest udzielenie zgody na wykorzystanie wizerunku.

2.6. W Ogłoszeniu o konkursie Organizator może zastrzec, że udzielenie zgód i upoważnień, przeniesienie autorskich praw majątkowych lub udzielenie licencji winno nastąpić na rzecz Sponsora.

 

3. TERMIN I ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU

3.1. Ogłoszenie o konkursie określa czas przeprowadzenia konkursu oraz zasady konkursu, w szczególności zadanie konkursowe, sposób dokonania zgłoszenia, przebieg konkursu, jeżeli konkurs ma charakter licytacji, zasady licytacji, sposób kontaktu w trakcie konkursu, informację o możliwości uczestnictwa w konkursie przez osoby niepełnoletnie, zasady wyłaniania zwycięzcy lub zwycięzców, miejsce odbioru nagrody (nagród) lub sposób dostarczenia nagrody (nagród).

3.2. O rozpoczęciu i zakończeniu konkursu informować będzie prowadzący konkurs w sposób wskazany w Ogłoszeniu o konkursie.

3.3. Zadaniem konkursowym może być w szczególności:

1) udzielenie poprawnej odpowiedzi,

2) udzielenie najciekawszej, w ocenie prowadzącego konkurs, odpowiedzi,

3) zadeklarowanie najwyższej wpłaty na określony cel charytatywny.

3.4. Ogłoszenie o konkursie może określić, że konkurs odbywa się w edycjach lub cyklicznie.

3.5. Aby wziąć udział w konkursie Uczestnik winien dokonać zgłoszenia, zgodnie z Ogłoszeniem o konkursie. Zgłoszenie udziału w konkursie może być połączone z wykonaniem zadania konkursowego.

3.6. Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu, Ogłoszeniem o konkursie, a także z udzieleniem zgody na publiczne ujawnienie imienia Uczestnika, a gdy Uczestnikiem jest osoba niepełnoletnia także imienia przedstawiciela ustawowego (opiekuna prawnego) Uczestnika, oraz miejsca zamieszkania Uczestnika.

3.7. Uczestnik może brać udział w konkursie nieograniczoną liczbę razy.

3.8. Jeżeli konkurs, zgodnie z Ogłoszeniem o konkursie, ma charakter cykliczny lub jest rozgrywany w edycjach, Uczestnik może brać udział w każdym cyklu konkursu oraz w każdej edycji konkursu.

3.9. Uczestnik może wygrać tylko 1 (jedną) nagrodę w konkursie.

3.10. Jeżeli konkurs, zgodnie z Ogłoszeniem o konkursie, ma charakter cykliczny, Uczestnik może wygrać tylko 1 (jedną) nagrodę w każdym cyklu konkursu.

3.11. Jeżeli konkurs, zgodnie z Ogłoszeniem o konkursie, jest rozgrywany w edycjach, Uczestnik może wygrać tylko 1 (jedną) nagrodę w konkursie rozgrywanym w edycjach.

 

4. NAGRODY

4.1. W Ogłoszeniu o konkursie Organizator określa, co jest nagrodą w konkursie.

4.2. Fundatorem nagród jest Organizator albo sponsor, wskazany w ogłoszeniu konkursu, zwany dalej „Sponsorem”.

4.3. Nagrodami w konkursach mogą być:

1) nagrody pieniężne,

2) nagrody rzeczowe, w tym szczególności książki, płyty CD, płyty DVD, bilety do teatru, do kina, na koncerty,

3) opublikowanie zwycięskiego zadania konkursowego, w szczególności emisja na antenie programu radiowego pt. Radio Kraków albo na antenie programu radiowego pt. Off Radio Kraków, publikacja na stronie internetowej Organizatora (www.radiokrakow.pl) lub Sponsora lub na profilach Organizatora lub Sponsora w portalach społecznościowych Facebook, YouTube, Instagram lub Twitter.

4.4. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent pieniężny, ani prawo do nich nie może być przeniesione na żadną osobę trzecią.

4.5. W ramach konkursu Organizator lub Sponsor mogą ufundować więcej niż 1 (jedną) nagrodę, w szczególności w konkursach odbywających się w edycjach.

4.6. W przypadku konkursów, które zgodnie z Ogłoszeniem o konkursie, rozgrywane są cyklicznie, Ogłoszenie o konkursie wskazuje, co jest nagrodą (lub nagrodami) w każdym cyklu konkursu.

4.7. Ogłoszenie o konkursie zawiera także informację o wartości nagrody lub nagród. Wartość ta wyrażona jest w złotych.

4.8. Nie jest wymagane podanie informacja o wartości nagrody lub nagród na antenie programu radiowego pt. Radio Kraków, na antenie programu radiowego pt. Off Radio Kraków, ani na profilach Organizatora w portalach społecznościowych Facebook, YouTube, Instagram lub Twitter.

4.9. W przypadku, gdy odbiór nagrody następuje osobiście, nie zgłoszenie się do wskazanego miejsca w celu jej odebrania w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu, oznacza utratę prawa do tej nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń Uczestnika wobec Organizatora z tego tytułu.

 

5. DANE OSOBOWE

5.1. Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), dalej zwanego „RODO”, administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach konkursu jest Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Krakowie „Radio Kraków” Spółkę Akcyjną z siedzibą w Krakowie, adres: Al. J. Słowackiego 22, 30-007 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 49387, której dokumentacja jest przechowywana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa–Śródmieście w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą numer identyfikacji podatkowej (NIP) 6750200083, o kapitale zakładowy w wysokości 2.752.500,00 zł, zwana dalej „Administratorem”.

5.2. Uczestnicy Konkursu zgłaszając udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratora następujących danych osobowych:

1) imienia i nazwiska,

2) numeru telefonu lub adresu e-mail (do wyboru przez Uczestnika),

3) adresu pocztowego do korespondencji, jeżeli nagroda w konkursie ma być przesłana na ten adres,

4) numeru rachunku bankowego, jeżeli nagroda w konkursie ma charakter pieniężny,

5) wizerunku.

5.3. Uczestnicy konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie określonym w ust. 5.2 jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia udział w konkursie.

5.4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest wyrażana w sposób dorozumiany przez zgłoszenie udziału w konkursie.

5.5. Do zakończenia konkursu Uczestnik może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu telefonicznie lub mailowo, odpowiednio dzwoniąc lub wysyłając wiadomość na adres e-mail, wskazane w Ogłoszeniu o konkursie jako sposób kontaktu. Cofnięcie zgody przez Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie, utratą prawa do jakiejkolwiek nagrody, a także nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych osobowych przez Organizatora.

5.6. Jeżeli w związku z wygraną w konkursie na Administratorze ciążyć będzie obowiązek naliczenia i pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych lub inny obowiązek publicznoprawny, Uczestnik obowiązany będzie podać administratorowi dane osobowe niezbędne dla wykonania przez Administratora tego obowiązku publicznoprawnego.

5.6. Administrator oświadcza, że ustanowił inspektora ochrony danych osobowych, który jest dostępny pod numerem telefonu +48 12 630 60 00 i adresem e-mail: [email protected].

5.7. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust.1 lit. a RODO) jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych z realizacją konkursu.

5.8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.

5.9. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia zakończenia Konkursu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres ich przetwarzania, w tym w szczególności z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, fiskalne, czy dochodzenie roszczeń.

5.10. Jeżeli, zgodnie Ogłoszeniem o konkursie, nagrodę w konkursie fundować będzie Sponsor, Administrator udostępni Sponsorowi imię i nazwisko zwycięscy w konkursie.

5.11. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

5.12. Uczestnikom konkursów w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5.13. W oparciu o dane osobowe Uczestników Konkursu, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

 

6. PRAWA AUTORSKIE

6.1. W wypadku, gdy zadanie konkursowe polega na stworzeniu utworu w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwanego dalej „Utworem”, wówczas przesyłając Utwór Uczestnik potwierdza, że:

a) zgłoszony przez niego Utwór jest oryginalny, dotychczas niepublikowany i nie nagradzany w innych konkursach,

b) jest wynikiem jego osobistej, samodzielnej twórczości,

c) przysługują mu autorskie prawa majątkowe do Utworu w pełnym zakresie oraz prawa te nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone na rzecz osób trzecich,

d) korzystanie z Utworu w zakresie koniecznym dla realizacji konkursu, jak również w zakresie określonym w Ogłoszeniu o konkursie nie będzie naruszało praw osób trzecich, w tym w szczególności praw osobistych.

6.2. Jeżeli Ogłoszenie o konkursie nie zastrzega inaczej, przesyłając zadanie konkursowe Uczestnik wyraża zgodę na jego publikację utworu, w szczególności na emisję na antenie programu radiowego pt. Radio Kraków albo na antenie programu radiowego pt. Off Radio Kraków, publikację na stronie internetowej Organizatora (www.radiokrakow.pl) lub na profilach Organizatora w portalach społecznościowych Facebook, YouTube, Instagram lub Twitter, to jest udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej, nieodwołalnej, przenaszalnej, nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie, ani terytorialnie na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalanie i zwielokrotnianie Utworu, w tym wprowadzenie do pamięci komputera lub innego urządzenia, dowolną techniką, w szczególności techniką cyfrową,

b) nadawanie i remitowanie w całości lub w dowolnie wybranych fragmentach za pomocą fonii przewodowej lub bezprzewodowej, przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, w sieciach kablowych, telekomunikacyjnych lub innych systemach przekazu,

c) publiczne udostępnienie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym web casting i simulcasting.

6.3. Uczestnik upoważnia Organizatora do udostępnienia Utworu anonimowo oraz do decydowania o jego pierwszym udostępnieniu.

6.4. Ponadto, jeżeli Ogłoszenie o konkursie nie zastrzega inaczej, przesyłając zadanie konkursowe Uczestnik:

1) wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie z opracowań Utworu, w szczególności modyfikacji, tłumaczeń, przeróbek,

2) wyraża zgodę na łączenie Utworu z innymi utworami,

3) wyraża zgodę na wprowadzanie innych zmian,

4) przenosi na Organizatora prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Utworu.

5) korzystanie przez Organizatora z Utworu dla celów reklamowych, promocyjnych i marketingowych z wykorzystaniem wszelkich środków komunikacji.

6.5. Z tytułu złożonych w niniejszym rozdziale oświadczeń i zgód, Uczestnik przyjmuję na siebie, pełną odpowiedzialność prawną. W przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich Uczestnik, po zawiadomieniu przez Organizatora, zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu oraz do całkowitego zaspokojenia uzasadnionych roszczeń osób trzecich, a także wstąpić w miejsce Organizatora w każdym sporze sądowym lub w przypadku braku takiej możliwości – przystąpić po stronie Organizatora do każdego sporu sądowego, a w przypadku zasądzenia jakichkolwiek kwot od Organizatora, zwrócić Organizatorowi całość pokrytych roszczeń oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty procesu i koszty obsługi prawnej, a także naprawi wszelkie inne szkody wynikające z wyżej opisanych roszczeń osób trzecich.

 

7. REKLAMACJE

7.1. Wszelkie reklamacje należy kierować do Organizatora na adres:

Radio Kraków S.A.

Al. J. Słowackiego 22

30-007 Kraków

7.2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni.

7.3. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie.

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.radiokrakow.pl.

8.2. W siedzibie Organizatora oraz na stronie www.radiokrakow.pl dostępne będą także Ogłoszenia o konkursach.

8.3. Jeżeli Regulamin przewiduje wyrażenie zgody lub złożenie oświadczenia przez Uczestnika konkursu, a Uczestnikiem jest osoba niepełnoletnia, wymagane zgody lub oświadczenie składa przedstawiciel prawny (opiekun prawny).

Kontakt

Sekretariat Zarządu

12 630 61 01

Wyślij wiadomość

Dodaj pliki

Wyślij opinię