Radni Krakowa jednomyślnie przyjęli w środę rezolucję do premiera i parlamentu, w której domagają się prac legislacyjnych w kierunku przygotowania programu rekompensat dla mieszkańców i miast wprowadzających Strefy Czystego Transportu (SCT).

Pomysłodawcami rezolucji są radni klubu Nowoczesny Kraków.

„SCT to nie wymysł rady miasta, ale to wymysł z góry (…), dlatego potrzebujemy wsparcia centralnego” – przekonywał przewodniczący Nowoczesnego Krakowa Michał Starobrat precyzując, że do wprowadzenia SCT samorząd zobowiązały władze wojewódzkie w Programie ochrony powietrza i rząd w Ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Zdaniem radnego duże miasta są dzisiaj w trudnej sytuacji finansowej i – jeżeli ma być wprowadzona SCT, która nie ograniczałaby komunikacyjnie uboższych mieszkańców – to miasta muszą wybudować parki park and ride, wzmocnić komunikację miejską.

Program rekompensat zapewniałby wsparcie finansowe inwestycji infrastrukturalnych i transportowych oraz dotacje dla mieszkańców na wymianę samochodów na nowsze.

Według Starobrata nowa władza powinna zadbać o to, aby środki na taki program rekompensat pochodziły z Krajowego Planu Odbudowy.

Przedmiotem środowych obrad były też dwa inne projekty uchwał dotyczące SCT. Oba zostały odrzucone.

Autorami pierwszego z nich, obywatelskiego, byli przeciwnicy strefy skupieni w grupie „Kraków dla kierowców”. Domagali się oni definitywnego uchylenia uchwały o SCT. „Za” tym projektem zagłosowali obecni radni PiS. Pozostali jednak odrzucili ten projekt ze względów formalnych.

Jak zaznaczyli prawnicy urzędu miasta w opiniach prawnych, uchwałę o SCT radni przyjęli na podstawie art. 40 ustawy z 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

„Podjęcie uchwały nowelizującej powinno nastąpić w tym samym trybie, co przyjęcie pierwotnej uchwały nawet w przypadku, gdy odpowiedni przepis prawa tego nie reguluje. Pogląd taki jest utrwalony w orzecznictwie sądowo-administracyjnym. Wprowadzenie zmian do uchwały będącej aktem prawa miejscowego, wymaga przeprowadzenia takich samych, kolejno określonych czynności proceduralnych określonych w art. 40 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych” – uzasadniali prawnicy.

Przeciwnicy SCT chcieli przyjęcia obywatelskiego projektu uchwały unieważniającej SCT, mimo że wojewódzki sąd administracyjny w poprzednim tygodniu unieważnił uchwałę radnych o SCT, a władze Krakowa zapowiedziały, że nie odwołają się od decyzji sądu – przygotują za to nową uchwałę, która prawdopodobnie najwcześniej mogłaby wejść w życie w 2025 r. WSA uznał, że uchwała jest wadliwa, ponieważ nie określa jasno granic SCT.

„Dopóki nie ma prawomocności wyroku WSA, pseudo strefa w Krakowie formalnie wciąż istnieje, a wprowadzane nią ograniczenia są realnym zagrożeniem dla normalnego funkcjonowania miasta i barierą rozwoju społeczno-gospodarczego” – przekonywał przedstawiciel przeciwników Piotr Kucharski, współinicjator uchwały unieważniającej SCT.

Autorami drugiego projektu uchwały dotyczącej SCT, procedowanej w środę, był klub Łukasza Gibały. Była to uchwała kierunkowa dla prezydenta miasta, w której znalazł się zapis o tym, że zasady SCT nie obowiązywałyby mieszkańców Krakowa, którzy przed 1 marca 2023 r. zarejestrowali samochód. „Za” tym projektem głosowało czworo radnych.

Podczas obrad na sali obecni byli przedstawiciele Krakowskiego Alarmu Smogowego, którzy przynieśli banery propagujące SCT. Przeciwnicy zaś, związani z ruchem „Nie oddamy miasta”, zorganizowali pikietę na zewnątrz budynku