Prof. Jan Ostrowski należy do grona najwybitniejszych polskich historyków sztuki. Dzięki jego kilkudziesięcioletniej pracy na stanowisku dyrektora Muzeum Zamek Królewski na Wawelu placówka zyskała międzynarodowy rozgłos, a poziomem i bogactwem ekspozycji dorównuje największym instytucjom tego typu na świecie.

Mieczysław Kozłowski przez ponad 20 lat był dyrektorem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie. Przyczynił się do znacznego rozwoju placówki, która stała się ogólnopolskim centrum kształcenia, rewalidacji i rehabilitacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością wzroku.

Kazimierz Barczyk jest znanym krakowskim samorządowcem, społecznikiem, prawnikiem i sędzią. Kazimierz Barczyk jest też założycielem i przewodniczącym Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski, które jest jedną z najliczniejszych i najaktywniejszych regionalnych organizacji samorządowych w Polsce. Celem Stowarzyszenia jest rozwijanie i umacnianie kulturalnych i gospodarczych więzi pomiędzy mieszkańcami i instytucjami regionu.