Radio Kraków

Jak uzyskać patronat medialny Radia Kraków?

I Warunki rozpatrzenia wniosku o patronat medialny Radia Kraków

1. Radio Kraków przyznaje patronat medialny tylko na wyłączność wśród rozgłośni radiowych (z wyłączeniem rozgłośni radia publicznego). Wyłączność obejmuje również zamieszczanie na materiałach i drukach informacyjnych i promocyjnych logotypu Radia Kraków.

2. Warunkiem uzyskania patronatu medialnego Radia Kraków jest opłacanie abonamentu radiowo-telewizyjnego oraz załączenie do wniosku skanu aktualnego potwierdzenia opłaty abonamentowej.
W przypadku zwolnienia z ww. opłaty należy załączyć oficjalne pismo uzasadniające nie opłacanie abonamentu.

II Rozpatrywanie wniosków o patronat / odpowiedzi na wnioski


1.    O przyznaniu patronatu medialnego Radia Kraków oraz o jego zakresie decyduje kolegium redakcyjne Radia Kraków złożone z kierowników wszystkich redakcji i działów. Kolegia redakcyjne odbywają się raz
w tygodniu.
2.    Odpowiedź pozytywna lub odmowna na wniosek o patronat Radia przesłana zostanie Wnioskującemu
do dwóch dni po decyzji kolegium drogą mailową na adres mailowy wskazany we wniosku.

III Zobowiązania wynikające z przyznania patronatu Radia Kraków


1. Zobowiązania Wnioskującego:Przyznanie
patronatu medialnego Radia Kraków jest równoznaczne z akceptacją jego warunków, w tym:1.
    wyłączności patronackiej (patrz I / punkt 1),
2.    zamieszczenia na wszystkich drukach, w materiałach promocyjnych i stronie internetowej wydarzenia logotypu Radia Kraków,
3.    przesyłania do akceptacji na adres [email protected] wszelkich materiałów zawierających logotyp Radia Kraków w terminie umożliwiającym dokonanie korekt,
4.    ekspozycji w trakcie wydarzenia / imprezy ustalonych w trybie roboczym materiałów reklamowych Radia Kraków (roll-up/banner/flaga/tablica/balon),
5.    odebrania z siedziby Radia Kraków (al. Słowackiego 22) ustalonych materiałów reklamowych i oddania ich do siedziby Radia Kraków najpóźniej do 3 dni roboczych po zakończeniu objętej patronatem imprezy/ wydarzenia,
6.    przesłania po wydarzeniu/imprezie na adres [email protected] dokumentacji zdjęciowej
z ekspozycji przekazanych materiałów reklamowych,
7.    odpowiedzialności materialnej za odebrane materiały reklamowe, a w przypadku ich zniszczenia/uszkodzenia/zgubienia do pokrycia kosztów ich naprawy lub ponownego wykonania.
 
1.    Zobowiązania Radia Kraków
Objęcie przez Radio Kraków patronatem medialnym imprezy / wydarzenia jest równoznaczne z:
1.    obsługą danego wydarzenia w zakresie przekazanym Wnioskującemu drogą mailową (patrz II / punkt 2),
2.    zgodą na użycie logotypu Radia Kraków na stronie internetowej poświęconej wydarzeniu / imprezie oraz na wszystkich drukach i materiałach promocyjnych dotyczących imprezy wydarzenia,
3.    zamieszczenia na stronie www.radiokrakow.pl informacji o wydarzeniu / imprezie na podstawie materiałów nadesłanych przez Wnioskującego, przy czym Radio Kraków zastrzega sobie możliwość redagowania i skracania nadesłanych materiałów. Informacja zostanie zamieszczona w ciągu trzech dni roboczych od ich nadesłania, przy czym materiały muszą być zgodne ze specyfikacją opisaną w punkcie IV.

IV Specyfikacja materiałów do publikacji

w serwisie internetowym Radia Kraków Materiały do imprezy/wydarzenia objętego patronatem przez Radio Kraków proszę nadsyłać na adres: [email protected] najpóźniej do 7 dni przed planowanym wydarzeniem/imprezą. E-mail proszę koniecznie zatytułować „Materiały na www: nazwa i data imprezy/wydarzenia". Informacja pojawi się na stronach Radia Kraków w dziale Patronaty w ciągu trzech dni roboczych od ich otrzymania. W celu aktualizacji danych dotyczących wydarzenia, należy przesłać na adres [email protected] wiadomość e- mail zatytułowaną: „Aktualizacja: nazwa i data imprezy/wydarzenia". Aktualizacja nastąpi w ciągu trzech dni roboczych.


1. Specyfikacja plików tekstowych z informacją o imprezie/wydarzeniu.

a) materiały informacyjne proszę przesyłać w pliku tekstowym, w jednym ze wskazanych formatów:
*.txt, *.rtf, *.doc , *.odt.
b) tekst powinien być sformatowany stylem czcionki Arial (ew. Tahoma, Times New Roman) o wielkości
10 pixeli (wyłączając nagłówki, których wielkość powinna wynosić 12 pixeli),
b) w pliku tekstowym powinien znajdować się tylko krótki opis imprezy/wydarzenia przeznaczony do publikacji na stronach Radia Kraków . Nie mogą znajdować w nim zaimpotrowane pliki graficzne (zdjęcia, plakaty, logotypy, itp.). Całość tekstu nie może przekroczyć 500 słów.

2. Specyfikacja plików graficznych, uzupełniających informację o imprezie/wydarzeniu.

Materiały graficzne prosimy przesyłać w formacie *.jpg, *.bmp, *.gif. Zdjęcie główne powinno mieć 705 x 452 (szerokość x wysokość) pikseli. Plik graficzny powinien być typu (paleta kolorów) RBG - NIE CMYK.
Ważne. Radio Kraków zastrzega sobie prawo do odmowy zamieszczenia jakichkolwiek treści lub materiałów graficznych, co do których istnieje podejrzenie, że mogą naruszać prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne oraz prawa osób trzecich. Wnioskujący o patronat upoważnia Radio Kraków do podejmowania decyzji w kwestii sposobu publikowania udostępnionych materiałów oraz udziela Radiu Kraków licencji niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie, do przesłanych materiałów (notki, zdjęcia, materiały graficzne) w zakresie koniecznym do realizacji zobowiązań wynikających z objętego patronatu (pola eksploatacji zgodnie z art. 50 pkt 1 do 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych), z zastrzeżeniem, że materiały te mogą zostać wykorzystane wyłączenie w celach informacyjnych
i promocyjnych Wydarzenia objętego patronatem. Organizator ponosi wyłączną odpowiedzialność
za komunikację Radia opartą o przekazane materiały oraz zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia
z roszczeniami w stosunku do Radia Kraków przez osoby trzecie z tytułu naruszenia ich praw przez wykorzystanie przekazanych przez Wnioskującego materiałów, przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych
w drodze ugody odszkodowań oraz, że wstąpi do sprawy w charakterze interwenienta .
Radio Kraków zastrzega sobie prawo do podawania nazwy Organizatora wydarzenia lub adresu jego serwisu www w swoich reklamach, ofertach, stronach i innych materiałach promocyjnych oraz w publikowanych listach referencyjnych.

3. Specyfikacja plików video dołączonych do informacji o imprezie/wydarzeniu.
Materiały video prosimy przesyłać w formacie MP4. Rozmiar pliku video nie powinien przekraczać 480 x 320 pikseli.
Informacji mogą towarzyszyć maksymalnie 3 pliki graficzne i dwa filmy video zgodne z w/w specyfikacją. Pliki w formacie *.pdf oraz *.cdr nie będą przez nas uwzględniane.

Przesłane materiały, które nie spełniają wymagań zawartych w w/w specyfikacji, zostaną odrzucone przez administratora strony.

V Kontakt

Patronaty medialne Radia Kraków – pytania,
Kontakt: [email protected]
Tel. +48 12 630 62 05
 
Telefonicznie informacji o patronatach medialnych Radia Kraków udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00.

Informacje o wydarzeniu

Dodaj pliki

Abonament RTV

Dowód wpłaty

Osoba kontaktowa

Kontakt

Sekretariat Zarządu

12 630 61 01

Wyślij wiadomość

Dodaj pliki

Wyślij opinię