Radio Kraków
  • A
  • A
  • A

"Działałem zgodnie z prawem dla mieszkańców" - wójt gminy Tarnów odpowiada na zarzuty prokuratury

Grzegorz Kozioł nie przyznaje się do stawianych mu zarzutów prokuratorskich w sprawie remontu dróg w Woli Rzędzińskiej i uważa, że działał zgodnie z prawem. Jak już informowaliśmy w Radiu Kraków - najpierw Regionalna Izba Obrachunkowa, a po jej informacji także prokuratura rejonowa w Tarnowie uważają, że Grzegorz Kozioł nie dopełnił obowiązków i działał na szkodę interesu publicznego. Samorząd remontował wiele dróg do domów, dzieląc się kosztami ich wykonania po połowie z mieszkańcami. Problemem jest to, że zdaniem Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz prokuratury gmina formalnie nie przejęła później dróg, na które wydawała publiczne pieniądze. Grzegorz Kozioł nie czuje się jednak winnym złamania prawa.

fot: Paweł Topolski

posłuchaj rozmowy Bartka Maziarza z wójtem gminy Tarnów Grzegorzem Koziołem

"Mieliśmy dokumenty i mieliśmy przede wszystkim zapewnienie słowne, że mieszkańcy przekazują nam te drogi na rzecz gminy. Natomiast przejęcie - przekazywanie jest bardzo długim i skomplikowanym procesem urzędniczym. Nie nadążamy jeżeli do wykonania mamy 100 dróg, a administracyjnie jesteśmy w stanie przejąć troszeczkę mniej, to ten proces trwa. Wydawało nam się, mieliśmy tę pewność, że procedura ustna - pisemna jest  wystarczająca. Okazało się, że nie jest wystarczająca. Dostosowaliśmy się i już teraz w ten sposób tego nie robimy".

Wójt Gminy Tarnów Grzegorz Kozioł podkreśla w rozmowie z Radiem Kraków: "jestem przekonany, że działałem zgodnie z prawem. Wszystkie moje poczynania były zgodne z prawem. Jeżeli okazało się, że były niedociągnięcia, po fakcie dostosowałem się do nich. Natomiast, mogę powiedzieć, że jeszcze jest aspekt etyczno - moralny, ponieważ stan prawny dróg jest różny. Są drogi o nieunormowanym stosunku prawnym i jako urzędnicy szukaliśmy możliwości, żeby je wykonać zgodnie z prawem. Uznaliśmy, że to co przygotowywaliśmy, jest zgodne z prawem. Szukaliśmy takich rozwiązań, żeby po prostu po ludzku ludziom pomóc w problemie". - podkreśla wójt Grzegorz Kozioł.

Grzegorz Kozioł zapewnia, że do remontu wybierano przede wszystkim drogi, które prowadziły do jak największej liczby domów. Jak przekonuje -  w pierwszej kolejności do osób niepełnosprawnych, starszych i schorowanych. W każdym przypadku otrzymywano także pozwolenie na budowę, a wykonawcę wybierano w przetargu. Jeśli zarzut przerodzi się w akt oskarżenia, wójtowi Gminy Tarnów może grozić do 3 lat więzienia, ale sprawa może się także skończyć umorzeniem ze względu na niską społeczną szkodliwość czynu.

OŚWIADCZENIE WÓJTA GMINY TARNÓW GRZEGORZA KOZIOŁA ROZESŁANE DO MEDIÓW


 Do zadań własnych gminy – zgodnie z ustawą o samorządzie – należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców. Dotyczy to w szczególności budowy dróg, ulic, placów i mostów. Gmina Tarnów – jak wiele innych gmin w Polsce – te zadania realizuje.

Budowane w gminie Tarnów drogi, do których realizacji zastrzeżenia podczas kontroli wyraziła Regionalna Izba Obrachunkowa, były ogólnodostępne i traktowane jak drogi gminne. Były w zarządzie gminy i były przez samorząd utrzymywane. Miały ważne znaczenie komunikacyjne. Znajdowały się w terenie zurbanizowanym, gęsto zabudowanym. Były szczególnie ważne również z tego względu, że mieszkają przy nich osoby starsze i niepełnosprawne, wymagające stałej opieki medycznej i wizyt lekarza w miejscu zamieszkania, poruszające się na wózkach inwalidzkich oraz niewidome dzieci. Drogi te przed remontem były w bardzo złym stanie technicznym, zagrażającym bezpieczeństwu użytkowników. Bieżąca poprawa nawierzchni była już niewystarczająca. Po okresie zimowym lub obfitych opadach deszczu drogi te były praktycznie nieprzejezdne.

Mieszkańcy oraz przedstawiciele środowiska lokalnego wielokrotnie zwracali się o skuteczną poprawę sytuacji poprzez wykonanie trwałej nawierzchni. Deklarowali ze swej strony udział finansowy w wykonaniu na własny koszt konstrukcji drogi, co stanowiło połowę kosztów całych inwestycji. Mieszkańcy wyrażali ponadto wolę przekazania terenów zajętych pod drogi, powierzając gminie zarządzanie i administrowanie.

Pragnę zaznaczyć, że zlecanie wykonywania na terenie gminy Tarnów nakładek asfaltowych odbywa się na podstawie ustawy – prawo zamówień publicznych po uprzednim zabezpieczeniu w uchwale budżetowej środków finansowych na ten cel. Jest procesem w pełni transparentnym, przejrzystym, uwzględniającym potrzeby mieszkańców. Wnioski i prośby w sprawie wyremontowania konkretnych dróg zgłaszane są bezpośrednio przez zainteresowanych, najczęściej podczas zebrań sołeckich, jak również indywidualnie i zbiorowo, w formie ustnej lub pisemnej, a ponadto za pośrednictwem sołtysów lub radnych. Zasady te są znane mieszkańcom i powszechnie od lat aprobowane.

Żaden mieszkaniec nie wyrażał niezadowolenia z wykonania tych dróg, a wręcz przeciwnie – wyrażano zadowolenie z poprawy stanu dróg, które po wykonaniu nakładki asfaltowej umożliwiają również sprawny dojazd karetki pogotowia, straży pożarnej i innych służb ratowniczych w razie potrzeby. Na żadnym etapie nie wystąpiła szkoda społeczna.

Po stwierdzeniu nieprawidłowości przez RIO co do sposobu realizacji inwestycji drogowych na gruntach o nieuregulowanym stanie prawnym, których gmina nie była właścicielem, Urząd Gminy zastosował się do wszystkich zaleceń. Inwestycje drogowe są wykonywane wyłącznie na gruntach stanowiących własność gminy.

Warto podkreślić, że budowa dróg dojazdowych na gruntach o nieuregulowanym stanie prawnym jest problemem ogólnopolskim, nierozwiązywalnym na poziomie gmin. Nadzieją na rozwiązanie problemu jest zgłoszony do Sejmu przez prezydenta Andrzeja Dudę projekt ustawy regulującej własność niektórych dróg ogólnodostępnych. Zakłada ułatwienie nabywania przez gminy terenów zajętych pod drogi, które nie zostały zaliczone do kategorii dróg publicznych, a są jednak ogólnodostępne.

Wójt Gminy Tarnów
Grzegorz Kozioł

Autor:
Bartłomiej Maziarz

Opracowanie:
Beata Penderecka

Wyślij opinię na temat artykułu


Zobacz także

Najnowsze

Skontaktuj się z Radiem Kraków - czekamy na opinie naszych Słuchaczy

Pod każdym materiałem na naszej stronie dostępny jest przycisk, dzięki któremu możecie Państwo wysyłać maile z opiniami. Wszystkie będą skrupulatnie czytane i nie pozostaną bez reakcji.

Opinie można wysyłać też bezpośrednio na adres [email protected]

Zapraszamy również do kontaktu z nami poprzez SMS - 4080, telefonicznie (12 200 33 33 – antena,12 630 60 00 – recepcja), a także na nasz profil na  Facebooku  oraz  Twitterze

Kontakt

Sekretariat Zarządu

12 630 61 01

Wyślij wiadomość

Dodaj pliki

Wyślij opinię