Wyróżnikiem KER jest połączenie sprawdzonej formuły spotkań integrujących środowiska branżowe z konferencją naukową, której tematyka obejmie praktyczne aspekty nowej energetyki. Warto zaznaczyć, że program KER został opracowany z merytorycznym wsparciem kilkunastu czołowych organizacji zaangażowanych w transformację energetyczną. Kongres organizuje Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, a współorganizatorami są Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska oraz Krajowa Izba Klastrów Energii i OZE.

Radę Programową Kongresu tworzą uznane autorytety w obszarze energetyki rozproszonej – przedstawiciele środowisk gospodarczych i naukowych, administracji centralnej i samorządowej oraz inicjatyw obywatelskich. Organizatorzy zakładają, że Kongres będzie miejscem twórczej i efektywnej wymiany myśli i doświadczeń pomiędzy głównymi interesariuszami transformacji. Jak zaznaczył przewodniczący Rady Programowej Kongresu, Rektor AGH prof. dr hab. Jerzy Lis: „Kongres Energetyki Rozproszonej jest przedsięwzięciem, które jeszcze mocniej wspiera to, co w tej kwestii najistotniejsze – współpracę wielu środowisk w celu znalezienia najlepszych rozwiązań i wypracowania wspólnych rekomendacji”.

Zakres tematyczny obrad obejmować będzie problemy i wyzwania kluczowe dla przyszłości polskiej transformacji energetycznej, a w szczególności roli, jaką będzie w niej odgrywać energetyka rozproszona. W ramach Forum przewidziane są debaty w sesjach dotyczących m.in. innowacyjnych technologii i infrastruktury energetycznej, budowy rynku dla lokalnych inicjatyw energetycznych, finansowania i społecznych aspektów ER, perspektywy klimatycznej i środowiskowej, uwarunkowań i specyfiki transformacji energetycznej w miastach i gminach wiejskich. Uczestnicy paneli dyskusyjnych to doświadczeni praktycy, którzy skupią się na diagnozie realnych problemów i praktycznych rekomendacjach dotyczących sposobów ich pokonywania.

kongres - wykres.jpg (80 KB)

Wśród potwierdzonych prelegentów znajdują się postacie mające realny wpływ na przebieg polskiej transformacji energetycznej, m.in.: Ireneusz Zyska (Pełnomocnik Rządu ds. OZE), Rafał Gawin (Prezes URE), Tomasz Sikorski (Prezes PSE), Andrzej Kaźmierski (Dyrektor Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej MRiT), Albert Gryszczuk (Prezes Zarządu KIKEiOZE), Józef Węgrecki (Prezes Zarządu IGEOS, Członek Zarządu PKN Orlen), Artur Michalski (Wiceprezes NFOŚiGW), Waldemar Skomudek (Wiceprezes Zarządu Tauron Dystrybucja, Członek Zarządu PTPiREE), Bartłomiej Pawlak (Wiceprezes PFR), Maciej Bando (b. Prezes URE), Maciej Chorowski (PWr), Wojciech Myślecki (PWr), Jan Popczyk (PPTE2050), Michał Kurtyka (b. Minister Klimatu i Środowiska).

Konferencja naukowa ma zachęcić reprezentantów branży oraz przedstawicieli środowiska akademickiego do twórczej współpracy. Obrady będą dotyczyć m.in. wdrażania europejskiego rynku energii, efektywnego i bezpiecznego funkcjonowania połączonych europejskich systemów elektroenergetycznych, a także problemu zmian klimatycznych wynikających ze spalania paliw kopalnych oraz działalności rolniczej.

Wśród wydarzeń towarzyszących KER należy wyróżnić specjalistyczne warsztaty różnych aspektów rozwoju ER.

Na stronie internetowej I KER (https://kongres.energetyka-rozproszona.pl/) dostępne są pełne konspekty warsztatów oraz szczegółowy opis kolejnych punktów programu. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami i do zapisu na poszczególne wydarzenia. Wszelkie pytania można zgłaszać pod adresem: [email protected].

 

Partnerzy Strategiczni:

Alseva

Huawei

Orlen SA

Tauron Dystrybucja

Partnerzy Główni:

Agencja Rozwoju Przemysłu SA

Biogas System SA

Elsta

Geotermia Polska

Grupa Energynat

Hitachi Energy

Miasto Kraków

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Polski Fundusz Rozwoju

SMA Solar Technology

Województwo Małopolskie

Partnerzy:

Boryszew Energy

ESV Grupa Kapitałowa

Innovation AG

Krakowski Holding Komunalny SA

Phoenix Systems

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej

Transition Technologies Systems

Patroni Honorowi:

Minister Edukacji i Nauki

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Urząd Regulacji Energetyki

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej

Instytut Energetyki

Komitet Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk

Komitet Problemów Energetyki PAN

Związek Miast Polskich

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej

Obserwatorium Transformacji Energetycznej

Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski

Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski

Partnerzy Merytoryczni

Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu

Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii

Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie

Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji

Krajowa Izba Klastrów Energii i Odnawialnych Źródeł Energii

Małopolska Regionalna Grupa ds. Rozwoju Technologii Wodorowych

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

Obserwatorium Transformacji Energetycznej

Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej

Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne

Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii

Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych

Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego i Biometanowego