Zzarządzający zasobami przyrodniczymi Babiogórskiego Parku Narodowego będą mogli zweryfikować dotychczasowy stan przyrodniczy i podjąć odpowiednie decyzje co do prowadzenia dalszej strategii ochrony przyrody terenów objętych projektem. Uzyskane dane pozwolą również na przeprowadzenie odpowiednich działań informacyjno - promocyjnych  o stanie przyrody BgPN.

Teledetekcja  zajmuje się zdalnym pozyskiwaniem, przetwarzaniem i interpretowaniem informacji jakościowycho obiektach, zjawiskach i procesach na powierzchni Ziemi. Po raz pierwszy to pojęcie zastosowano w USA na początku lat 60. minionego stulecia do określenia obserwacji na podstawie zdjęć lotniczych. Obecnie rozumie się pod nim zdalne pozyskiwanie i opracowywanie danych o środowisku na podstawie rejestracji promieniowania elektromagnetycznego.

Z dr hab. Piotrem Wężykiem z Uniwersytetu Rolniczego rozmawiała Ewa Szkurłat