Ośrodek dla Osób Dotknietych Przemocą  zatrudnia specjalistów: psychologa, pedagoga, pracownika socjalnego. Wszelka pomoc jest bezpłatna. Osoby, które zostały skierowane lub przywiezione do placówki w celu znalezienia schronienia mają zapewnione poczucie bezpieczeństwa poprzez pełne życzliwości przyjęcie, zapewnienie żywności interwencyjnej (w dniu przyjęcia), schronienia
i rozmowy wspierającej. Od samego początku pobytu w Ośrodku dorośli oraz ich dzieci  mają możliwość bezpłatnego skorzystania z terapii psychologicznej i pedagogicznej. Psycholog i pedagog świadczą pomoc w zakresie wyciszania negatywnych emocji, uczenia konstruktywnych sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Poprzez kontakty z wyspecjalizowanymi instytucjami kierują na odpowiednie terapie. Współpracują ze szkołami, domami dziecka, kuratorami sądowymi, itp.

Osobom przebywającym w Ośrodku zapewnia się  również niezbędne poradnictwo prawne.  Pomoc w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb socjalno - bytowych pełni pracownik socjalny. Po opuszczeniu ośrodka pracownicy pilotują proces usamodzielnienia się poprzez informację właściwych instytucji np.MOPS. Byli mieszkańcy mogą wciąż liczyć na kontakt z personelem placówki, radę, pomoc i wsparcie.

Pracownicy Ośrodka, w wyjątkowych sytuacjach, udzielają  porad osobom niezamieszkującym w placówce (z całej Polski) po wcześniejszym umówieniu terminu  (nie dotyczy porad prawnych).

Konsultacje odbywają sie we wtorki w godzinach: 10.00 - 14.00.

Osoby niemieszkające w placówce, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
z psychologiem lub pracownikiem socjalnym, mogą uczestniczyć w grupie wsparcia dla osób doznających przemocy.

OODP współpracuje z takimi instytucjami jak: Policja, Prokuratura, Sąd, Domy Dziecka, Pogotowie Opiekuńcze, placówki opikuńczo-wychowawcze, Niebieska Linia, La Strada, Fundacja "Dzieci Niczyje", szkoły, ośrodki MOPS i tp.

Ośrodek posiada  40 miejsc dla osób z terenu gminy Kraków