Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.


Wypełniając powyższy formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany, że:
  • Administratorem moich danych osobowych jest Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Krakowie Radio Kraków Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, adres: Al. Słowackiego 22, 30-007 Kraków, spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000049387, NIP 675-02-00-083 – dalej jako Radio Kraków lub Administrator Danych Osobowych;
  • Administrator Danych Osobowych ustanowił Inspektora Ochrony Danych w osobie radcy prawnego Michała Jaworskiego, który jest dostępny pod numerem telefonu 12 630 60 00 i adresem e-mail: [email protected];
  • Radio Kraków przetwarza dane osobowe w celu związanym z realizacją zapytania i udzielenia odpowiedzi, realizacją usługi lub zawarcia umowy. Radio Kraków nie przekazuje danych osobowych przekazanych przez Panią/Pana podmiotom trzecim;
  • Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, tj. przez okres niezbędny dla realizacji zapytania i udzielenia odpowiedz, realizacji usługi lub zawarcia umowy. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolna zgoda wyrażona powyżej;
  • W każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.