Strabag w przesłanym Radiu Kraków oświadczeniu wyjaśnia, że Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie źle określił w przetargu kategorię drogi dla przebudowy ulicy Lwowskiej. Z tego powodu trzeba było zmieniać projekt remontu, a to spowodowało znaczące opóźnienie w całej inwestycji. Ostatecznie rozbudowa ulicy Lwowskiej, przy szpitalu wojewódzkim w Tarnowie, rozpoczęła się dopiero w lecie 2019 roku i niedługo później stanęła. Wykonawca nie chciał podpisać aneksu do umowy na warunkach narzuconych przez miasto. Strabag przekonuje jednak, że nie mógł wtedy pracować, bo miasto o 8 miesięcy spóźniło się z wyborem inspektorów nadzoru, którzy m.in. akceptują materiały. Strabag ze względu na wzrost kosztów remontu ulicy Lwowskiej chciał od Tarnowa dodatkowe 3 miliony złotych, ale miasto się na to nie zgodziło i ostatecznie wypowiedziało umowę - z czym wykonawca się nie zgadza i zapowiada podjęcie niezbędnych kroków, nie precyzuje jednak jakich.  

To wszystko oznacza, że rozpoczęty remont ulicy Lwowskiej, przy wyjeździe z Tarnowa na wschód, przeciągnie się jeszcze na pewno do przyszłego roku. Wcześniej będzie się musiało na to zgodzić Ministerstwo Rozwoju, które przekazało na inwestycję prawie 15 milionów złotych.

Stanowisko firmy STRABAG (Wykonawca) odnośnie oświadczenia odstąpienia od Umowy przez Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie (Zamawiający)

W dniu 24.03.2020 w godzinach popołudniowych Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie (Zamawiający) przekazał Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (Wykonawca) pismo zawierające oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w części dotyczącej realizacji robót budowlanych. Przyczyny odstąpienia od Umowy Zamawiający upatruje w braku współdziałania Wykonawcy przy realizacji zadania.
 
Spółka Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. przez cały okres realizacji Umowy prowadziła rozmowy z Zarządem Dróg i Komunikacji w Tarnowie podejmując liczne próby rozwiązania problemów związanych z prowadzeniem robót, spowodowanych: m. in.
- błędami popełnionymi przez Zamawiającego na etapie  przygotowania dokumentów przetargowych, a dotyczącymi błędnego określenia kategorii przebudowywanej drogi,
- zmianą pierwotnej koncepcji przebiegu drogi wprowadzoną na wniosek Zamawiającego w trakcie prac projektowych,
- znacznymi opóźnieniami Zamawiającego w zatwierdzaniu dokumentacji projektowej,
- wielomiesięcznymi opóźnieniami w przeprowadzeniu przetargów na roboty dodatkowe,
- wielomiesięcznymi opóźnieniami w wyborze i powołaniu inspektorów nadzoru.
 
Zamawiający przygotowując dokumentację przetargową błędnie określił  klasę drogi jako G (Główna) zamiast GP (Główna przyspieszona). Zamawiający zlecił opracowanie dokumentacji przetargowej, w tym uzgodnień, decyzji dla klasy drogi G (zamiast GP). W oparciu  o te dokumenty  Zamawiający przeprowadził postępowanie przetargowe.
Po zawarciu umowy Spółka Strabag Infrastruktura Sp. z o.o. rozpoczęła  prace projektowe, a w toku postępowania o uzyskanie decyzji ZRiD, Wykonawca otrzymał od Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego informację o braku zgody na wykonanie drogi w klasie G. Zamawiający obarczył Wykonawcę odpowiedzialnością za błędne założenia w tym zakresie domagając się zaprojektowania drogi wyższej klasy (GP zamiast G).
 
Dodatkowo w trakcie zaawansowanych prac projektowych Zamawiający wprowadził zmianę koncepcji (zmienił przebieg drogi) co spowodowało znaczące wydłużenie prac projektowych oraz konieczność wykonania robót dodatkowych.
 
W wyniku w/w zmian w trakcie prac projektowych (leżących po stronie Zamawiającego) powstało znaczące opóźnienie w opracowaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu decyzji ZRID.
 
Po uzyskaniu decyzji ZRID (na realizację drogi klasy GP) Zamawiający przekazał Wykonawcy plac budowy, domagając się prowadzenia prac, a jednocześnie zwlekając przez 8 m-cy  z powołaniem  Inspektorów nadzoru. Powodowało to niemożność pełnej realizacji robót, brak możliwości zatwierdzania materiałów, dokonywania odbiorów robót zanikających.
 
Działania Zamawiającego spowodowały bardzo znaczące opóźnienie w realizacji robót, a w konsekwencji znaczący wzrost kosztów ogólnych oraz cen materiałów i robocizny. Wielokrotne próby rozmów w sprawie partycypacji w pokryciu w/w kosztów nie przyniosły rezultatów, były odrzucane przez Zamawiającego.
 
Wykonawca – Spółka  Strabag Infrastruktura Sp. z o.o. kwestionuje zasadność  oświadczenia o odstąpieniu od Umowy i z całą stanowczością podkreśla, że podstawy odstąpienia wskazywane przez Zamawiającego , tj. okoliczności uniemożliwiające realizację robót oraz opóźnienia w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu, są spowodowane przyczynami, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.
 
Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. kwestionuje również żądanie Zamawiającego udostępnienia znacznej części placu budowy wykonawcy robót dodatkowych bez porozumienia w przedmiocie tak istotnych kwestii jak odpowiedzialność Wykonawcy i kierownika budowy za zapewnienie bezpieczeństwa i należytej organizacji placu budowy. Kwestie konieczności zawarcia stosowanego porozumienia oraz kosztów z tym związanych Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. określił w trakcie postępowania przetargowego na roboty dodatkowe.
 
Wykonawca kwestionuje decyzję Zamawiającego  i planuje podjęcie niezbędnych działań adekwatnych do zaistniałej sytuacji.
 
pozdrawiam
 
Maciej Tomaszewski
Kierownik Działu Komunikacji i PR / Head of PR & Communication
Rzecznik Prasowy / Spokesman

 

 

Bartłomiej Maziarz/bp