W Polsce są obszary, gdzie zagrożenie jest wysokie, dotyczy to głównie południowych rejonów kraju oraz dolin rzecznych. Dlatego planując zakup nieruchomości warto zwrócić uwagę na jej położenie, czy nie znajduje się na terenie zalewowym. Można to sprawdzić na portalu internetowym Wód Polskich www.stoppowodzi.pl, gdzie zamieszczone mapy zagrożenia powodziowego oraz ryzyka powodziowego. 
Z map zagrożenia powodziowego można m.in. wyczytać, czy nasza nieruchomość przy obecnym stanie zabezpieczeń znajdzie się pod wodą, a jeśli tak, to jak głęboką. Natomiast w mapach ryzyka powodziowego można znaleźć informacje o potencjalnych stratach powodziowych na danym obszarze, co jest szczególnie przydatne przy wyborze działki pod inwestycję. 
Dodatkowe informacje można zdobyć w miejscowym urzędzie gminy, pytając o plany zagospodarowania terenu. Źródłem wiedzy są również spotkania konsultacyjne dotyczące aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym aPZRP realizowane przez Wody Polskie – szczegółowe informacje są dostępne na www.stoppowodzi.pl.  Warto pamiętać, że powódź stulecia nie musi wcale wystąpić za kolejne sto lat, więc należy rozważnie wybierać miejsca pod inwestycje oraz do zamieszkania. 
Aktualizowane obecnie plany zarządzania ryzykiem powodziowym to, obok planów gospodarowania wodami i planu przeciwdziałania skutkom suszy, trzeci z planistycznych dokumentów systematyzujących gospodarkę wodną w Polsce. Przeglądy i aktualizacje PZRP przeprowadza się co 6 lat w sposób skoordynowany z przeglądami planów gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.
Oprócz działań planistycznych, wody Polskie jako główny podmiot odpowiedzialny za gospodarkę wodną kraju prowadzą inwestycje przeciwpowodziowe w każdym województwie. Każdego roku jest to kilkaset małych i dużych inwestycji polegających na budowie i modernizacji obiektów hydrotechnicznych i niezbędnej infrastruktury. Najwięcej działań koncentruje się w regionach o szczególnym zagrożeniu powodziowym. W ciągu ostatnich 3 lat zrealizowane są 44 inwestycje na Podkarpaciu, 42 inwestycje w Małopolsce oraz 29 inwestycji na Dolnym Śląsku. Planowane są kolejne działania. Do połowy 2023 roku Wody Polskie zakończą prace nad tworzeniem kompleksowego system ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły. Nowoczesne zbiorniki retencyjne, pompownie, wały przeciwpowodziowe, lodołamacze dla zimowej osłony przeciwpowodziowej, centra operacyjne, systemy ostrzegania i wiele innych rozwiązań – bezpośrednio i pośrednio zapewnią bezpieczeństwo aż 15 mln mieszkańców naszego kraju.
W 2021 roku tworzone są zabezpieczenia przeciwko skutkom powodzi i suszy na łączną kwotę przeszło 2,4 mld złotych. Szczegóły na stronach Wód Polskich: www.wody.gov.pl oraz projektu STOP POWODZI: www.stoppowodzi.pl