Radio Kraków
  • A
  • A
  • A

Podsumowanie kampanii „Małopolska bez smogu” 2021

  • Radio Kraków
  • date_range Poniedziałek, 2021.12.20 16:32 ( Edytowany Poniedziałek, 2021.12.20 17:02 )
Od 12 listopada do 20 grudnia w ramach akcji „Małopolska bez smogu” realizowanej przez Radio Kraków i Polski Alarm Smogowy we współpracy z województwem małopolskim, przenośne pyłomierze monitorowały jakość powietrza w 6 małopolskich gminach: Mogilanach i Czernichowie (od 12 do 23 listopada) w Czarnym Dunajcu i Nowym Targu (od 24 listopada do północy 6 grudnia) oraz w Krynicy-Zdroju i Piwnicznej-Zdroju (od 7 do 20 grudnia).

Grafika: Polski Alarm Smogowy. Fot. S. Magiera

W trzech gminach prowadzona była także kampania „Zobacz czym oddychasz”, w której wykorzystywany był model sztucznych płuc, mająca na celu unaocznienie problemu oddychania zanieczyszczonym powietrzem. Kilkumetrowe płuca okryte białą tkaniną filtracyjną „oddychały” zanieczyszczonym powietrzem i z dnia na dzień stawały się coraz ciemniejsze.

plu.jpg (271 KB)

Grafika: Polski Alarm Smogowy. Fot. S. Magiera

W pierwszym etapie akcji pyłomierze badały jakość powietrza w gminach krakowskiego obwarzanka: Czernichowie i Mogilanach. Na 10 dni pomiarów dobowa norma dla stężenia pyłu PM10 (50 µg/m3) została przekroczona jeden raz w Czernichowie (14 listopada).

Poniżej zostały przedstawione wykresy średnio godzinowych i średniodobowych stężeń dla Mogilan
i Czernichowa oraz ich porównanie dla uśrednionych wyników GIOŚ w Krakowie. Średnio godzinowe
i średniodobowe stężenia w Czernichowie są średnio wyższe od identycznego okresu dla Mogilan oraz porównywalne z Krakowem. Maksymalna wartość stężenia średnio godzinowego dla badanych lokalizacji wynosiła 114 µg/m3 w Czernichowie (17 listopada, średnia z okresu 16:00-17:00) oraz 65 µg/m3 w Mogilanach (17 listopada, średnia z okresu 17:00-18:00 oraz średnia z okresu 18:00-19:00). Średnia dla całych pomiarów w Mogilanach wyniosła: 27 µg/m3, w Czernichowie: 35 µg/m3, a w Krakowie 35 µg/m3.

W drugim etapie akcji „Małopolska bez smogu” (od 24 listopada do 6 grudnia) analizatory zostały zainstalowane na Podhalu: w Czarnym Dunajcu oraz w Nowym Targu. W ciągu 12 dni pomiarów norma dobowa została przekroczona sześć razy w Nowym Targu – 25, 26, 27 i 28 listopada oraz 3 i 5 grudnia. Warto przypomnieć, że ciągu całego roku takich przekroczeń może być zaledwie 35. W Czarnym Dunajcu w badanym terminie norma dobowa nie została przekroczona. Poniżej zostały przedstawione wykresy średnio godzinowych i średniodobowych stężeń dla Czarnego Dunajca i Nowego Targu oraz ich porównanie dla uśrednionych wyników GIOŚ w Krakowie. Średnio godzinowe i średniodobowe stężenia w Nowym Targu są średnio wyższe od identycznego okresu dla Czarnego Dunajca lub dla Krakowa. Maksymalna wartość stężenia średnio godzinowego dla badanych lokalizacji wyniosła 120 µg/m3 w Czarnym Dunajcu (24 listopada, średnia z okresu 18:00-19:00) oraz 238 µg/m3 w Nowym Targu (24 listopada, średnia z okresu 21:00-22:00). Średnia dla całych pomiarów w Czarnym Dunajcu wyniosła: 24 µg/m3, w Nowym Targu: 46 µg/m3, a w Krakowie 35 µg/m3.

Ostatni etap akcji „Małopolska bez smogu” to pomiary jakości powietrza w małopolskich uzdrowiskach: Krynicy-Zdroju i Piwnicznej-Zdroju. Na 11 dni pomiarów prowadzonych w obu miejscowościach, norma dobowa została przekroczona dwa razy w miejscowości Piwniczna - Zdrój – 14 i 15 grudnia. W Krynicy-Zdrój w badanym terminie norma dobowa nie została przekroczona.

Poniżej zostały przedstawione wykresy średnio godzinowych i średniodobowych stężeń dla Krynicy-Zdroju i Piwnicznej-Zdroju. Maksymalna wartość stężenia średnio godzinowego dla badanych lokalizacji wyniosła 49 µg/m3 w Krynicy-Zdroju (15 grudnia, średnia z okresu 00:00-01:00) oraz 116 µg/m3 w Piwnicznej - Zdroju (14 grudnia, średnia z okresu 16:00-17:00). Średnia dla całych pomiarów w Krynicy-Zdrój wyniosła: 19 µg/m3, w Piwnicznej-Zdroju: 31 µg/m3. Trzeba zaznaczyć, że w tym okresie (13-14 grudnia br.) w niektórych małopolskich powiatach mieliśmy do czynienia z przekroczeniem poziomu informowania oraz ryzykiem wystąpienia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10, co było związane z warunkami pogodowymi utrudniającymi rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń, powstałych w wyniku spalania węgla i drewna w gospodarstwach domowych.

Etap I - Średnia dla całych pomiarów w Mogilanach wyniosła: 27 µg/m3, w Czernichowie: 35 µg/m3, a w Krakowie 35 µg/m3.

Etap II - Średnia dla całych pomiarów w Czarnym Dunajcu wyniosła: 24 µg/m3, w Nowym Targu: 46 µg/m3, a w Krakowie 35 µg/m3.

Etap III - Średnia dla całych pomiarów w Krynicy-Zdrój wyniosła: 19 µg/m3, w Piwnicznej - Zdroju: 31 µg/m3, a w Krakowie 52 µg/m3.

Najwyższe stężenia pyłów notowane były zazwyczaj w godzinach popołudniowych oraz nocnych. Spowodowane jest to użytkowaniem przestarzałych kotłów, pieców i kominków na paliwa stałe (węgiel i drewno). Zdarzały się momenty, kiedy stężenia pyłu PM10 w gminach, w których prowadzone były pomiary, przekraczały 100 µg/m3, a więc granicę, powyżej której jakość powietrza uznawana jest za bardzo złą i szkodliwą dla zdrowia mieszkańców.

Tabela: Najwyższe średnie stężenia godzinne w poszczególnych gminach

Czas pomiaru

Stężenie maksymalne pyłu PM10 [µg/m3]

Mogilany

Czernichów

Kraków

17.11.2020/g.17:00

65

70

17.11.2020/g.18:00

114

71

Czarny Dunajec

Nowy Targ

Kraków

24.11.2020/ g.18:00

120

28

24.11.2020/ g.21:00

238

43

Krynica-Zdrój

Piwniczna - Zdrój

Kraków

14.12.2020/ g. 16:00

116

52

15.12.2020/ g. 00:00

49

104

Średnie godzinowe stężenia PM10: Czernichów, Mogilany, Kraków

Średnie godzinowe stężenia PM10: Czernichów, Mogilany, Kraków

Średnie dobowe stężenia PM10: Czernichów, Mogilany, Kraków

Średnie dobowe stężenia PM10: Czernichów, Mogilany, Kraków

Średnie godzinowe stężenia PM10: Czarny Dunajec, Nowy Targ, Kraków

Średnie godzinowe stężenia PM10: Czarny Dunajec, Nowy Targ, Kraków

Średnie dobowe stężenia PM10: Czarny Dunajec, Nowy Targ, Kraków

Średnie dobowe stężenia PM10: Czarny Dunajec, Nowy Targ, Kraków

Średnie godzinowe stężenia PM10: Krynica-Zdrój, Piwniczna-Zdrój, Kraków

Średnie godzinowe stężenia PM10: Krynica-Zdrój, Piwniczna-Zdrój, Kraków

Średnie dobowe stężenia PM10: Krynica-Zdrój, Piwniczna-Zdrój, Kraków

Średnie dobowe stężenia PM10: Krynica-Zdrój, Piwniczna-Zdrój, Kraków

Przedstawione pomiary reprezentują obszar wokół zamontowanego pyłomierza. Nie są to pomiary reprezentatywne dla całej, czasem dużej miejscowości. Jednak dzięki tym pomiarom dowiedzieliśmy się, na jakim poziomie sytuują się zanieczyszczenia powietrza w pobliżu lokalizacji pyłomierzy (zazwyczaj w centrum miejscowości lub w okolicy budynków użyteczności publicznej), w analizowanym czasie.

Wśród gmin, w których prowadzona była kampania znalazły się dwie gminy z „obwarzanka krakowskiego”, dwie podhalańskie oraz dwie gminy uzdrowiskowe. Podobnie jak w rankingu ogólnopolskim dotyczącym miejscowości z najgorszą jakością powietrza1, z którego wynika, że Nowy Targ jest najbardziej zanieczyszczonym miastem, także pomiary prowadzone w ramach tej kampanii wskazywały najwyższe stężenia właśnie w Nowym Targu.

Aby poprawić jakość powietrza w małopolskich miejscowościach, należy przede wszystkim wdrożyć działania mające na celu likwidację źródeł niskiej emisji. Proces wymiany kotłów w gminach postępuje zbyt wolno. W całej Małopolsce w 2020 roku wymieniono zaledwie 10 tysięcy „kopciuchów”. To zdecydowanie za mało, biorąc pod uwagę, że w całym województwie jest jeszcze około 300 tysięcy urządzeń, które należy wymienić zgodnie z uchwałą antysmogową. Obserwując wyniki przeprowadzonych w ramach akcji „Małopolska bez smogu” pomiarów, możemy stwierdzić, że problem z jakością powietrza pojawia się wieczorami, gdy mieszkańcy zaczynają palić w swoich kotłach i piecach. A w gminach, w których prowadzono pomiary tempo wymiany kotłów jest zbyt wolne.
W Nowym Targu w 2020 roku wymieniono kotły zaledwie w 163 budynkach, w Czarnym Dunajcu w 20 budynkach, w Krynicy – Zdroju w 58, a w Piwnicznej-Zdroju w 15 budynkach. 2

Dzięki wspólnym działaniom prowadzonych w ramach Inicjatywy „600 dni dla Czystego Powietrza” tempo wymiany kotłów w gminach „krakowskiego obwarzanka” monitorowane jest co 3 miesiące. Z otrzymanych danych wynika, że rośnie liczba składanych wniosków w programach dotacyjnych. W Czernichowie do końca roku zostało około 1200, a w Mogilanach ponad 500 kotłów, które należy wymienić do końca 2022 roku. W pierwszym półroczu 2021 roku wymieniono tam odpowiednio 20 i 15 urządzeń grzewczych oraz złożono 98 wniosków o wymianę kotłów w Czernichowie i 81 w Mogilanach.

Mieszkańcy muszą mieć świadomość zapisów uchwały antysmogowej i kar grożących za niedostosowanie się do niej. Gminy natomiast powinny podjąć szereg działań naprawczych, które zostały dokładnie sprecyzowane w aktualnym Programie ochrony powietrza. Jednym z głównych działań powinny być kontrole prowadzone w gospodarstwach domowych. Takie kontrole nie służą tylko nakładaniu kar, ale mogą być wykorzystywane do informowania mieszkańców o uchwale antysmogowej, z której wynika, że do końca 2022 roku wszystkie kotły poniżej 3. klasy powinny zostać wymienione.

Do wejścia w życie uchwały antysmogowej zostało zaledwie 376 dni. Najwyższy czas, aby gminy i mieszkańcy wykazali się aktywną postawą i jak najszybciej zlikwidowali źródła niskiej emisji, które są główną przyczyną złej jakości powietrza w Małopolsce.

* Dane i podsumowanie wyników opracowane przez Polski Alarm Smogowy.

Organizatorzy akcji:

RK_logo.jpg (80 KB)

logo.png (22 KB)

Partner główny:

Logo_EKO_H-rgb.png (61 KB)

Akcja prowadzona we współpracy z gminami: Mogilany, Czernichów, Miasto Nowy Targ, Czarny Dunajec, Krynica-Zdrój i Piwniczna-Zdrój.

Tematy:
Autor:
Radio Kraków

Opracowanie:
Łukasz Konatowicz

Wyślij opinię na temat artykułu

Najnowsze

Skontaktuj się z Radiem Kraków - czekamy na opinie naszych Słuchaczy

Pod każdym materiałem na naszej stronie dostępny jest przycisk, dzięki któremu możecie Państwo wysyłać maile z opiniami. Wszystkie będą skrupulatnie czytane i nie pozostaną bez reakcji.

Opinie można wysyłać też bezpośrednio na adres opinie@radiokrakow.pl

Zapraszamy również do kontaktu z nami poprzez SMS - 4080, telefonicznie (12 200 33 33 – antena,12 630 60 00 – recepcja), a także na nasz profil na  Facebooku  oraz  Twitterze

3302498

Kontakt

Sekretariat Zarządu

12 630 61 01

Wyślij wiadomość

Dodaj pliki

Wyślij opinię