Istotną informacją jest to, że 99% kwoty tego podatku otrzymuje Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Krakowie, wspomagając jego działalność. Pozostały 1% trafia do szkatuły miasta.
I choć wielu posiadaczy psiaków będzie protestować, że jest to kolejne wyciąganie pieniędzy z ich kieszeni, to według nas, czyniąc to, nie będą mieli racji, ponieważ cel jest szczytny bowiem związany z pomocą dla tych stworzeń, które nierzadko zostały skrzywdzone i porzucone przez swoich braci, ponoć bardziej rozwiniętych na szczeblu ewolucji.

Pamiętajmy również o tym, że Straż Miejska może nas sprawdzić na spacerku, albo sąsiad zaprosi ich w naszym imieniu do nas w odwiedziny.

Dobrze, to teraz trochę suchych faktów do przeczytania.


Gdzie płaci
my i w jakim terminie ?
Opłatę wnosimy w kasie biura Krakowskiego Towarzystwa Opieki na Zwierzętami w Krakowie przy ul. Floriańskiej 53 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00 wyjątek stanowi wtorek, gdzie kasa czynna jest w godzinach od 11:00 do 17:00. 
Opłata jest płatna bez wezwania, jednorazowo w terminie do dnia 31 maja br., a w przypadku nabycia psa w trakcie roku podatkowego opłata za ten rok jest płatna nie później niż w ciągu 14 dni od dnia wejścia w posiadanie psa.

Kto jest zwolniony z opłaty ?Z mocy ustawy opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:
Członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – pod warunkiem wzajemności;
Osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania jednego psa;
Osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.9)) – z tytułu posiadania psa asystującego;
Osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe – z tytułu posiadania jednego psa;
Podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych – z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

Z mocy uchwały od opłaty zwalnia się:
Posiadanie psów wziętych z krakowskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt;
Posiadanie psów trwale oznakowanych czipem/mikroprocesorem bądź tatuażem, pod warunkiem zgłoszenia i udokumentowania tego faktu inkasentowi opłaty;
Posiadanie psów chirurgicznie wysterylizowanych lub wykastrowanych, pod warunkiem zgłoszenia i udokumentowania tego faktu inkasentowi opłaty;
Posiadanie psów do 8-go miesiąca życia.


Jakie dokumenty należy mieć ze sobą podczas rejestracji, aby zgłosić uprawnienie do zwolnienia z opłaty ?


W celu zgłoszenia uprawnień do skorzystania z ww. zwolnień należy w Krakowskim Towarzystwie Opieki nad Zwierzętami ul. Floriańska 53 przedłożyć następujące dokumenty:1. Osoby przynależące do grupy o znacznym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych powinny przedstawić: 
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
dowód osobisty właściciela psa.

2. Osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania psa asystującego powinny przedstawić:

certyfikat potwierdzający status psa asystującego, wydany przez podmiot prowadzący szkolenie psów asystujących, znajdujący się w rejestrze podmiotów uprawnionych do wydawania certyfikatów,
dowód osobisty właściciela psa.

3. Osoby w wieku powyżej 65 lat prowadzące SAMODZIELNIE gospodarstwo domowe powinny przedstawić:
wypełnione przez właściciela psa oświadczenie o samodzielnym prowadzeniu gospodarstwa domowego (druk do pobrania, bądź oświadczenie napisane odręcznie),
dowód osobisty właściciela psa.

4. Podatnicy podatku rolnego od gospodarstw rolnych powinni przedstawić:
decyzję w sprawie podatku rolnego lub łącznego zobowiązania podatkowego opłacanego przez właściciela psa,
dowód osobisty właściciela psa.

5. Właściciele psów nabytych w krakowskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Rybnej 3 powinni przedstawić:
umowę adopcyjną,
dowód osobisty właściciela psa.

6. Właściciele psów trwale oznakowanych czipem/mikroprocesorem bądź tatuażem powinni przedstawić:
kopię wniosku właściciela psa o wykonaniu elektronicznego oznakowania psa,
kopię metryki psa z numerem tatuażu,
dowód osobisty właściciela psa.

7. Właściciele psów poddanych zabiegowi sterylizacji lub kastracji powinni przedstawić:
zaświadczenie od weterynarza o przeprowadzonym zabiegu lub książeczkę zdrowia psa z wpisem o zabiegu,
dowód osobisty właściciela psa.

No i na koniec - podstawa prawna:Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 ze zm.)
Uchwała Nr L/663/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie opłaty od posiadania psów.


Autor: Czerwona Skarpeta