Życie indywidualnej osoby, jak też istnienie społeczności ludzkich, czy całych cywilizacji, naznaczone jest niebezpie­czeństwami. Niektóre z nich są niejako wpisane w samą tkankę istnienia. Inne są wynikiem nieszczęśliwych zbiegów naturalnych zdarzeń lub efektem działania czyjejś złej woli. W aspekcie indywidualnym istnieniu człowieka, zachowaniu dotychczasowej jakości jego życia zagrażają niebezpieczne czynniki biologiczne, rozmaite choroby somatyczne czy psy­chiczne.

Te same czynniki zagrażać mogą też społeczeństwu jako całości. Egzystencja ludzka, w odróżnieniu od życia minera­łów, roślin czy zwierząt, toczy się jednak nie tylko w przestrzeni naturalnej, biologicznej, ale też w przestrzeni kultury, polityki czy duchowości. Kulturze zagraża upadek i zwyrod­nienie, życiu politycznemu – nieumiejętność odnalezienia kompromisu czy zachowania równowagi prowadząca do konfliktów zbrojnych, życiu duchowemu – błędy i zaniedba­nia zakorzenione po części w samej naturze człowieka, po części, jak przyjmuje teologia chrześcijańska, w działaniu ze­ wnętrznych niekorzystnych mocy duchowych.

Granica pomiędzy poszczególnymi kategoriami niebezpieczeństw jest często płynna, to samo niebezpieczeństwo może być rozpatrywane jednocześnie w kilku aspektach. Tak grzech może prowadzić do błędu lub choroby, zaniedbanie – do upadku i degradacji, nieumiejętność czy brak dobrej woli słuchania i prowadzenia dialogu – do biologicznej zagłady setek tysięcy ludzkich istnień.

Zatem korzystną może się okazać próba interdyscyplinarnego spojrzenia na zagrożenie jako wieloaspektowy fenomen, który może być uświadomiony pod warunkiem prze­prowadzenia jego równoległych analiz w ramach odmiennych dyskursów i narracji.

Serdecznie zapraszamy specjalistów prowadzących badania naukowe do czynnego i biernego udziału w organizowanym przez nas wydarzeniu.

Udział w konferencji jest bezpłatny.