Głównym celem konferencji będzie ugruntowanie wiedzy i umiejętności wychowawczych uczestników. Próba zmiany ich postaw, poprzez skierowanie na działania zapobiegające, lub minimalizujące występowanie problemów psychicznych, uzależnień od alkoholu i narkotyków, zachowań ryzykownych i przemocy wśród dzieci i młodzieży.

         Fundacja Ostoja, odpowiedzialna za przeprowadzenie konferencji, posiada bogate doświadczenie w realizacji programu profilaktycznego „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” w Nowym Sączu. Program realizowany jest od 25 lat na terenie Nowego Sącza.

         Konferencja popularno-naukowa „Młodzież w kryzysie psychologicznym – przyczyny i profilaktyka” będzie kontynuacją i rozwinięciem tego cenionego programu, który przyczynia się do eliminowania problemów związanych z nadużywaniem alkoholu i sięganiem po narkotyki (które w konsekwencji prowadzą do utraty zdrowia fizycznego i psychicznego).

         Uczestnikom konferencji zostaną zaoferowane nowoczesne narzędzia i wiedza w zakresie profilaktyki problemów uzależnień od alkoholu i narkotyków oraz wynikających z nich problemów psychicznych i zachowań ryzykownych. Szczególny nacisk zostanie położony na skuteczność działań prewencyjnych, dzięki którym uczestnicy nabędą umiejętności rozpoznawania krytycznego momentu, polegającego na wejściu w uzależnienie oraz asertywnego sposobu reagowania na zachowania niepożądane młodzieży. Projekt przyczyni się do wzrostu sprawstwa i wpływu nauczycieli oraz rodziców na zapobieganie uzależnieniom i ryzykownym zachowaniom wśród młodzieży. W efekcie nastąpi poprawa komunikacji z nastolatkiem, która przełoży się na zdrowe relacje i przyczyni do zbudowania więzi emocjonalnej tworzonej poprzez dialog, szacunek i okazywanie godności.

Program:

 • Molestowanie moralne w rodzinie
  prof. dr hab. n. med. Jadwiga Jośko-Ochojska – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Mój uczeń, moje dziecko – odpowiedzialność dorosłych
  ks. dr Jerzy Smoleń – Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Młodzież w kryzysie psychologicznym – okiem psychiatry
  dr Natalia Śmierciak – Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie, WSB-NLU w Nowym Sączu
 • Potrzeby komunikacyjne na podstawie kwadratu komunikacyjnego Schulza von Thuna
  dr Piotr Włodyga, benedyktyn, psycholog
 • Szkoła dla Rodziców i Wychowawców impulsem do rozwoju
  mgr Jolanta Basista,psycholog – Fundacja Szkoła Dialogu
 • Jak mówić, żeby nie ranić – doświadczenia absolwentów Szkoły dla Rodziców i Wychowawców mgr Halina Czerwińska, psycholog, pedagog – Fundacja Ostoja
 • Dziecko w kryzysie – jak interweniować w domu i w szkole
  mgr Aleksandra Karasowska, psycholog – Polskie Towarzystwo Psychologiczne
 • Alkohol i inne uzależnienia w życiu nastolatka – rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i ochrony zdrowia psychicznego mgr inż. Marcin Mądry, trener profilaktyki – Instytut Profilaktyki Zintegrowanej

Cele konferencji:

 • Nabycie przez uczestników umiejętności rozpoznawania krytycznego momentu, polegającego na wejściu w uzależnienie i sposobu asertywnego reagowania na zachowania niepożądane wśród młodzieży.
 • Wzmocnienie wśród rodziców i wychowawców postaw pro-wychowawczych opartych na idei wychowania dialogowego stanowiącego podstawę skutecznej profilaktyki uniwersalnej.
 • Nabycie wiedzy dotyczącej przyczyn problemów psychicznych dzieci i młodzieży z uwzględnieniem nałogów związanych z alkoholem i narkotykami, które wynikają z uwarunkowań środowiskowych i cywilizacyjnych.
 • Wzmocnienie więzi z dziećmi jako czynnik chroniąc przed zachowaniami ryzykownymi, uzależnieniami.

Organizator:

Fundacja „OSTOJA”

Współorganizatorzy:

Uniwersytet Ignatianum w Krakowie

Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu

 

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Miasta Nowego Sącza w ramach zadania publicznego „Unikaj nałogu metodą dialogu. Młodzież w kryzysie psychologicznym – przyczyny i profilaktyka”.