Uczestnicy programy dzięki cyklowi szkoleń, konkursowi projektów i wspólnie realizowanej inicjatywie zgłębią problematykę wielokulturowości. Podsumowaniem projektu będzie konferencja, na której przedstawione zostaną rezultaty współpracy i wymiany doświadczeń między przedstawicielami różnych instytucji i organizacji. Centrum Kultury Podgórza zaprasza wszystkich edukatorów i animatorów kultury do udziału w programie. Wszyscy zainteresowani mogą się zgłaszać do 31 stycznia 2022 r.  

„Krakowski Archipelag Kultury ma być przede wszystkim okazją do spotkania się środowiska edukatorów i animatorów kultury. Zależy nam, by uczestnicy programu mieli okazję do wymiany doświadczeń, inspirowania się i nawiązania relacji, które pozwolą później na wspólne realizowanie projektów z zakresu edukacji kulturowej. Serdecznie zapraszam wszystkie osoby na co dzień realizujące projekty związane z edukacją kulturową do wzięcia udziału w programie” – zachęca Anna Grabowska, Dyrektor Centrum Kultury Podgórza.

W ramach Krakowskiego Archipelagu Kultury odbędzie się cykl specjalnie przygotowanych szkoleń dla animatorów i edukatorów z krakowskich instytucji kultury, młodzieżowych domów kultury, organizacji pozarządowych, szkół, świetlic środowiskowych i innych podmiotów prowadzących edukację kulturową. Warsztaty i szkolenia poświęcone będą tematyce wielokulturowości i różnym aspektom edukacji kulturowej. Kolejnymi etapami programu będzie wspólnie przygotowane wydarzenie kulturalne, konkurs grantowy dla uczestników projektu, a całość zwieńczy konferencja podsumowująca.

Szkolenia i warsztaty

Szkolenia i warsztaty będą odbywały się w dwudniowych blokach (piątek-sobota). Pierwsza część warsztatowa zaplanowana jest na 18-19 lutego 2022 r. Rozpocznie się ona inauguracyjnym spotkaniem uczestników Programu z przedstawicieli Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa oraz Stowarzyszenia INTERKULTURALNI PL, współpracujące przy realizacji Programu Otwarty Kraków. Wśród szkoleń znalazły się warsztat  przygotowany przez Internationaler Bund  Polska – operatora Centrum Wielokulturowego w Krakowie oraz szkolenie wprowadzające. Tematem przewodnim drugiego bloku szkoleniowego zaplanowanego na 24-25 marca 2022 r (czwartek-piątek). będzie „Wielokulturowość czy różnorodność kulturowa w Krakowie. Historia i współczesność”. Warsztaty prowadzone przez specjalistów m.in. z Centrum Społeczności Żydowskiej poświęcone będą różnym aspektom edukowania w zakresie różnorodności kulturowej. Na 22-23 kwietnia 2022 r. zaplanowano warsztaty dotyczące społeczeństwa otwartego i integracji wielokulturowych społeczności, a także dobrych praktyk w zakresie wymiany kulturowej. Ostatni blok szkoleniowy poświęcony akulturacji odbędzie się 13-14 maja 2022 r.  W ramach bloku obędą się spotkania z przedstawicielami różnych narodowości, a także powstanie mapa wielokulturowego Krakowa. Na zakończenie cyklu szkoleniowego odbędzie się warsztat poświęcony przygotowaniu wniosku do konkursu projektów.

Zaangażowanie uczestników

Każdy z bloków szkoleniowych zakończony zostanie spotkaniem „Sieciownika”, nieformalnej grupy złożonej z animatorów i edukatorów biorących udział w programie Krakowski Archipelag Kultury. Celami grupy będzie stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń, nawiązania współpracy, a także opracowywanie koncepcji wspólnej inicjatywy, która w formie pikniku odbędzie się  25 czerwca 2022 r. na Bulwarze Wołyńskim lub Plantach im. Floriana Nowackiego. Uczestnicy programu zostaną również poproszeni o wskazanie dodatkowych tematów warsztatów, w których chcieliby wziąć udział. Wskazane przez edukatorów i animatorów kultury warsztaty odbędą się w ramach zaplanowanych terminów. Początek formularza

Konkurs grantowy i wspólna inicjatywa

Po zakończeniu cyklu szkoleń, uczestnicy projektu zrealizują wspólnie przygotowywaną w ramach „Sieciownika” inicjatywę, a następnie będą mogli zgłosić propozycje wydarzeń z zakresu edukacji kulturowej do konkursu grantowego. Najlepsze koncepcje uzyskają środki na realizacje, a także wsparcie merytoryczne i organizacyjne ze strony Centrum Kultury Podgórza. Efekty wspólnej inicjatywy jak i  prac laureatów konkursu zostaną zaprezentowane wszystkim uczestnikom programu na konferencji podsumowującej.

Rekrutacja

Wszyscy zainteresowani dołączeniem do programu Krakowski Archipelag Kultury, mogą zgłosić swoją chęć udziału wypełniając deklarację ( TUTAJ), którą należy przesłać na adres: archipelag@ckpodgorza.pl lub dostarczyć do Centrum Kultury Podgórza, ul. Sokolska 13, 30-510 Kraków do 31 stycznia 2022 r. Uczestnicy programu będą mogli wybrać z szerokiej puli zaplanowanych warsztatów i szkoleń (TUTAJ), wziąć udział w konkursie grantowym (TUTAJ), a także zrealizować wraz z pozostałymi uczestnikami inicjatywę na rzecz promocji wielokulturowości w Krakowie (TUTAJ).

Szczegółowe informacje na temat Krakowskiego Archipelagu Kultury (harmonogramu działań, zasad uczestnictwa – w tym naboru konkursowych wniosków o dofinansowanie projektów) dostępne są na stronie ( KLIK).