|
|
Kraków 101.6 MHz
Kraków
101.6 MHz
Tarnów
101,0 MHz
Nowy Sącz
90,0 MHz
Zakopane
100,0 MHz
Andrychów
98,8 MHz
Gorlice
97,4 MHz
Krynica-Zdrój
102,1 MHz
Rabka-Zdrój
87,6 MHz
Szczawnica
90,0 MHz
|
Kontakt 4080 (SMS)
DZIEJE SIĘ COŚ W TWOJEJ OKOLICY?
SKONTAKTUJ SIĘ!
12 200 33 33 (antena)
12 630 60 00 (recepcja)
4080 (SMS)
500 202 323 (SMS i MMS)
redakcja@radiokrakow.pl
|
A
A
A

Polityka Prywatności Radia Kraków

Radio Kraków informuje, iż od dnia 25 maja 2018 roku wprowadza aktualizację polityki prywatności i zabezpieczeń w zakresie przetwarzania danych osobowych.

 

 

RODO

Z dniem 25 maja 2018 r. wchodzą w życie przepisy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w takim samym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na korzystanie z usług internetowych, takich jak między innymi usługi Portalu Radia Kraków.

 

Czym są dane osobowe

Dane osobowe to (stosownie do definicji z RODO), informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z serwisów Portalu Radia Kraków, jak również w przypadku kontaktu przez Państwa z osobami prowadzącymi poszczególne audycje czy bloki radiowe (tj. w przypadku tzw. „kontaktu z anteną”) takimi danymi mogą być adres e-mail, adres IP, jak również numer telefonu, w przypadku konkursów imię i nazwisko (lub samo imię w powiązaniu z innymi danymi), w niektórych przypadkach adres zamieszkania lub korespondencyjny (np. w celu doręczenia nagrody). Dane osobowe są przechowywane w każdym przypadku zgodnie z celami przetwarzania wskazanymi poniżej, na zasadach obowiązujących w Radiu Kraków [rekomendowanymi przez Związek Pracodawców Mediów Publicznych (ZPMP)], w sposób bezpieczny (zgodnie z zasadami bezpieczeństwa teleinformatycznego obowiązującymi w Radiu Kraków) i każdorazowo na podstawie prawnej wskazanej wyraźnie w danym przypadku (np. dobrowolna zgoda, regulamin konkursu).

 

Zakres zbieranych danych osobowych na stronie internetowej

Na naszej stronie internetowej www.radiokrakow.pl (dalej jako „Portal”) zbierane są przez Radio Kraków dane zawarte w logach systemowych (np. adres IP) w celach technicznych (związanych z administracją serwerami).

Portal pozwala na utrzymanie anonimowości użytkownika podczas korzystania z serwisu. Radio Kraków korzysta także z technologii związanych z plikami cookies - w celu tworzenia statystyk oglądalności Portalu, tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby.

W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Za pomocą plików cookies co do zasady nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe, ponadto istnieje możliwość takiego skonfigurowania przeglądarki internetowej, która spowoduje, że całkowicie zostanie wyłączona możliwość przechowywania plików cookies na dysku twardym komputera.

Portal zawiera lub będzie zawierał serwisy (np. forum, Od Was), w których wprowadzane przez użytkownika treści (np. opinie, pytania itp.) stają się publicznie dostępne. Radiokrakow.pl nie ujawnia zestawień danych osobom trzecim.

 

Zasady przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z rekomendacją Związku Pracodawców Mediów Publicznych z dnia 10 maja 2018 roku Radio Kraków wprowadza następujące zasady ochrony danych osobowych:

 

I. Zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość

W każdym przypadku dane osobowe będą gromadzone i przetwarzane w sposób zgodny z prawem, rzetelny i przejrzysty dla osób, których dane dotyczą, z zachowaniem praw osób przewidzianych w RODO.

II. Ograniczenie celu

Dane osobowe będą zbierane, wyłącznie w wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i przetwarzane wyłącznie w sposób pozostający w zgodzie z tymi celami.

III. Minimalizacja danych

Dane osobowe będą stosowne i adekwatne, a ich zakres ograniczony do tego co będzie niezbędne do celów, w których są przetwarzane.

IV. Ograniczenie przechowywania

Dane osobowe będą przechowywanie w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.

V. Prawidłowość danych

Dane osobowe będą nadzorowane w zakresie ich prawidłowości i w razie potrzeby aktualizowane. Radio Kraków podejmie wszelkie racjonalne kroki w celu bezzwłocznego usunięcia lub sprostowania danych, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania.

VI. Integralność i poufność

Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

VII. Prawa podmiotów danych

Radio Kraków respektuje prawa podmiotów danych, z uwzględnieniem praw dostępu do ich danych, prawa do ograniczenia ich przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, prawo do usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych.

VIII. Uwzględnienie ochrony danych w fazie projektowania

Radio Kraków wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w celu realizacji zasad ochrony danych oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak by spełnić wymogi RODO oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą.

IX. Domyślna ochrona danych

Radio Kraków wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zagwarantowania, że domyślnie przetwarzane będą tylko te dane osobowe, których przetwarzanie jest niezbędne dla określonych celów. Zasada ochrony danych w fazie projektowania i domyślnej ochrony danych będzie stosowana podczas opracowywania i zakupu nowych produktów/systemów.

X. Bezpieczeństwo przetwarzania/bezpieczeństwo danych

Dane osobowe będą przetwarzane w sposób bezpieczny. Stosownie do rodzaju ryzyka, przeciwko nieuprawnionemu przetwarzaniu lub zmianie oraz utracie, zniszczeniu lub nieuprawnionemu ujawnianiu lub udostępnianiu przekazywanych, przechowywanych lub przetwarzanych w inny sposób danych osobowych zostaną podjęte adekwatne środki techniczne lub organizacyjne.

XI. Rozliczalność

Wszystkie działania dotyczące przetwarzania danych będą należycie dokumentowane przez Radio Kraków, w zakresie odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w tym przepisów RODO.

 

Niniejsze zasady mają zastosowanie do każdego przypadku przetwarzania danych osobowych przez Radio Kraków, za wyjątkiem danych zanonimizowanych.

 

Podstawa i cel przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. Wymogi RODO wskazują na kilka rodzajów takich podstaw prawnych, a w przypadkach korzystania z Portalu Radia Kraków, jak również w trakcie „kontaktu z anteną” Radia Kraków, co do zasady znajdą zastosowanie trzy z nich:

 

A. Dobrowolna zgoda.

Zgoda jest potrzebna w każdym przypadku kontaktu z Radiem Kraków, w szczególności „kontaktu z anteną”, przekazania danych w korespondencji e-mail (np. w celu zainteresowania dziennikarzy Radia Kraków daną sprawą), wzięcia udziału w sondzie, konkursie, itd.), w sytuacji wypełnienia formularza internetowego, skierowania prośby do Radia Kraków w sprawach dotyczących danego programu, czy w sprawach administracyjnych, zgłoszenia zastrzeżenia lub reklamacji. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne, zgodę można cofnąć, ograniczyć, zmodyfikować jej zakres, czy też zażądać „zapomnienia” przez Radio Kraków własnych danych osobowych na podstawie wcześniej udzielonej zgody. Prosimy, by pamiętali Państwo, iż zgodę na przetwarzanie danych osobowych można w każdej chwili wycofać. Ponadto mają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.


 

B. Zawarcie umowy / przystąpienie do konkursu / skorzystanie z usług Radia Kraków (niezbędność w celu wykonania zobowiązania).

Umowa to zgodne porozumienie dwóch lub więcej stron ustalające ich wzajemne prawa lub obowiązki, ale także w wielu przypadkach złożenie oświadczenia na podstawie regulaminu danej usługi lub konkursu, do której/którego mogą Państwo przystąpić. W przypadku zawarcia Umowy, przystąpienia do konkursu, skorzystania z usług - Radio Kraków jest upoważnione do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 

C. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią (niezbędność w celu wykonania obowiązku prawnego).

Powyższa podstawa przetwarzania danych osobowych dotyczy przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na uzasadnione potrzeby Radia Kraków jako administratora danych, takich jak bezpieczeństwo, dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszenie usług. W przypadku stron trzecich są to uprawnienia organów państwowych na podstawie stosownych przepisów prawa do pozyskania stosownej informacji.


Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez Radio Kraków (lub inny podmiot przetwarzający dane) jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej. Państwa dane osobowe przetwarzane będą jedynie do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę (chyba, że przy udzieleniu zgody wskazany został termin jej ważności); w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania lub czas zdefiniowany w umowie/regulaminie, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest niezbędność w celu wykonania obowiązku prawnego – do czasu wykonania tego obowiązku, lub przez czas z obowiązku wynikający.

 

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Krakowie Radio Kraków Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, adres: Al. Słowackiego 22, 30-007 Kraków, spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000049387, NIP 675-02-00-083 – zwana jako „Administrator Danych Osobowych”.

Administrator Danych Osobowych ustanowił Inspektora Ochrony Danych, który jest dostępny pod numerem telefonu 12 630 60 00 i adresem e-mail: iod@radiokrakow.pl

Inspektor Ochrony Danych - radca prawny Michał JAWORSKI

 

84%
16%