Początkowo Izba Wytrzeźwień miała swoją lokalizację przy ul. Łobzowskiej 38.
Od lutego 1999 roku, w ramach Izby utworzono Punkt Konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin. Od  maja 2001 roku w Izbie Wytrzeźwień regularnie spotykają się członkowie grupy samopomocowej AA.  W lipcu 2003 roku zakres pracy Punktu Konsultacyjnego został rozszerzony o prowadzenie rozmów w ramach całodobowego Miejskiego Telefonu Zaufania dla osób z problemem alkoholowym.
W kwietniu 2009 roku Rada Miasta Krakowa ustaliła kierunki dotyczące przekształcenia Izby Wytrzeźwień. Realizując w/w uchwałę utworzono Dział Profilaktyki i Terapii oraz Dział Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi a jednostka otrzymała nazwę - Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie.
Głównymi obszarami naszej działalności są: działalność edukacyjna w zakresie profilaktyki uzależnień skierowana do mieszkańców Krakowa (m.in. szkolenia, wykłady, konferencje, Telefon Zaufania, Punkt Konsultacyjny), zwiększanie dostępności do terapii uzależnień oraz sprawowanie opieki nad osobami nietrzeźwymi. Przy Miejskim Centrum obecnie funkcjonują trzy grupy samopomocowe: AA Izba, AL ANON oraz AN.