Dom Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Rozrywka 1 jest pierwszym w Polsce Domem przeznaczonym dla osób uzależnionych od alkoholu. Jest jednostką organizacyjną  Gminy Miejskiej Kraków i działa od 26 czerwca 2012 roku. Dom spełnia wszystkie standardy wymagane Ustawą o Pomocy Społecznej i posiada wpis do Rejestru Wojewody Małopolskiego. 

Mieszkańcem DPS przy ul. Rozrywka 1 może zostać osoba dorosła – kobieta lub  mężczyzna, uzależniona od alkoholu lub pijąca szkodliwie, która wyraziła zgodę na udział w Programie Readaptacji.

Przedmiotem podstawowej działalności Domu jest świadczenie osobom uzależnionym od alkoholu, wymagającym całodobowej opieki usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb, oraz umożliwianie korzystania ze świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Najważniejszym  statutowym zadaniem w ramach usług wspomagających w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Rozrywka 1 jest realizacja  Programu Readaptacji.

Program Readaptacji jest programem terapeutyczno - rehabilitacyjnym, obejmującym swoim zakresem pracę z mieszkańcem nad problemem uzależnienia, ukierunkowanie na abstynencję, zmianę zachowań i nawyków oraz naukę zdrowego stylu życia.

Podjęcie terapii w ramach Programu Readaptacji jest  priorytetowe, stąd wymagane jest, aby osoba świadomie podjęła decyzję dotyczącą zmiany. Zadaniem zespołu terapeutyczno-opiekuńczego jest podtrzymywanie motywacji do wprowadzania zmian w życie mieszkańca w odniesieniu do jego możliwości i ograniczenia.

Kontakt:
Telefon: 12 411 94 00, 12 410 53 26, Faks:     12 410 53 25
email: sekretariat.dps@mcpu.krakow.pl

https://www.dps.mcpu.krakow.pl/node/209