Raport jest efektem analizy badań ankietowych przeprowadzonych wśród krakowskich uczniów i zawiera dane na temat ich postaw wobec używania substancji psychoaktywnych, stylu życia z uwzględnieniem różnych aktywności oraz innych zachowań ryzykownych.

Przedmiotem badania było uzyskanie informacji na temat rozpowszechnienia używania substancji psychoaktywnych oraz częstotliwości ich stosowania wśród uczniów krakowskich szkół. W badaniu wzięto pod uwagę: alkohol, papierosy, kawę z kofeiną, napoje energetyczne, marihuanę, nowe substancje psychoaktywne (dopalacze), leki niezalecone przez lekarza oraz inne - wymienianie przez respondentów. Postawy i opinie uczniów wobec używania substancji psychoaktywnych zostały zbadane za pomocą deklaracji dotyczących przewidywanych konsekwencji i korzyści wynikających z ich używania. W obszarze skutków używania substancji uczniowie wypowiadali się między innymi na temat możliwych kłopotów w środowisku domowym i szkolnym, szkodliwości dla zdrowia, czy dobrej zabawy i poprawy nastroju.

O Raporcie Katarzyna Pelc rozmawiała z M.Borkowską-Żebrowską, kierownik Działu Profilaktyki i Terapii MCPU, Katarzyną Kot – psychologiem, trenerem, pracownikiem Działu Profilaktyki i Terapii MCPU oraz Heleną Koziec – psychologiem, pracownikiem Działu Profilaktyki i Terapii MCPU,

Całość Raportu do przeczytania na stronie internetowej MCPU