Obwodnica Chrzanowa i Trzebini w ciągu drogi krajowej nr 79

 

18 marca 2022 r. został ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej STEŚ-R wraz z uzyskaniem decyzji DŚU dla budowy obwodnicy Chrzanowa i Trzebini, w ciągu DK79. Termin składania ofert mija 25.04.2.2022. 

Do przygotowania jest dokumentacja dla nowej dwujezdniowej drogi klasy GP, omijającej centrum miast: Chrzanów i Trzebinia, w ciągu DK79, o długości około 15,9 km. Oprócz ciągu głównego mają powstać skrzyżowania z innymi drogami, ciągi pieszo – rowerowe, obiekty mostowe oraz przepusty. W zakresie urządzeń ochrony środowiska przewidywane są: ekrany, zbiorniki oraz urządzenia oczyszczania wód.

 

Obwodnica Makowa Podhalańskiego w ciągu drogi krajowej nr 28

 

W ramach opracowania dokumentacji na etapie STEŚ-R wyznaczono 6 możliwych wariantów obwodnicy, w tym wariant nr 5 powstał na wniosek przedsiębiorców i mieszkańców Białki , a wariant nr 6 na podstawie sugestii przekazanych przez mieszkańców we wnioskach złożonych w trakcie przeprowadzonych spotkań informacyjnych i po spotkaniach. Posiedzenia ZOPI planowane we wrześniu 2022 r., a KOPI w listopadzie 2022 r. Złożenie wniosku o wydanie DŚU planowane jest w I kwartale 2023 r. 

Umowa na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla budowy tej obwodnicy została podpisana 12 marca 2021 r. Proces przygotowawczy dla tej inwestycji przewidziany jest na lata 2021-2024.

 

Obwodnica Nowego Targu w ciągu drogi krajowej nr 49

 

W przypadku tej obwodnicy opracowane zostały trzy warianty przebiegu trasy, uzgodniono analizę i prognozę ruchu oraz wykonano inwentaryzację fotograficzną obszaru, na którym planowana jest Odbyły się już spotkania informacyjne z mieszkańcami oraz przedstawicielami władz samorządowych. Zakończyły się obserwacje przyrodnicze. Opracowano i uzgodniono Ocenę wpływu inwestycji na BRD. 

Umowa na przygotowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego i Koncepcję programową została podpisana 15 października 2020 r. Jeszcze w 2022 r. planowane jest złożenie wniosku o uzyskanie DŚU.

 

Obwodnica Limanowej w ciągu drogi krajowej nr 28

 

Do tej pory opracowano trzy warianty przebiegu obwodnicy, uzgodniono analizę i prognozę ruchu, a także wykonano inwentaryzację fotograficzną obszaru, po którym ma przebiegać droga. Przeprowadzono również spotkania informacyjne z mieszkańcami i przedstawicielami władz samorządowych, opracowano i uzgodniono ocenę wpływu inwestycji na bezpieczeństwo ruchu drogowego (BRD). Wykonano też program badań geofizycznych, rozpoznanie hydrogeologiczne. I zakończono obserwacje przyrodnicze. Przeanalizowano warianty społeczne i rozpoczęto prace nad rozwiązaniem kompromisowym umożliwiającym eliminację zaistniałych konfliktów społecznych. 

Umowa na przygotowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego i Koncepcji programowej (STEŚ-R) podpisana została 12 października 2020 r. Zakończenie tego etapu prac dokumentacyjnych planowane jest w 2023 r.

 

Obwodnica Piwnicznej w ciągu drogi krajowej nr 87

 

Dla obwodnicy Piwnicznej 8 marca 2022 r. odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) z analizą wariantów. W maju 2022 r. planujemy złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). 

Konsultacje społeczne z mieszkańcami, podczas których przedstawiono trzy warianty przebiegu obwodnicy, odbywały się od połowy czerwca do połowy lipca 2020 r. Zaprezentowane warianty mają od 2 km do 2,5 km długości. 16 kwietnia 2021 r. wykonawca uzyskał decyzję zatwierdzającą projekt robót geologicznych. 17 maja 2021 r. w Okręgowym Urzędzie Górniczym został złożony plan ruchu, a decyzja w tym zakresie została uzyskana 2 września 2021 r. Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Piwnicznej została podpisana w październiku 2019 roku

 

  

Obwodnica Wadowic w ciągu drogi krajowej nr 28

 

Zakończony został I etap Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego i Koncepcji programowej (STEŚ-R) i 4 lutego 2022 r. odbyło się posiedzenie KOPI. Ustalono 3 możliwe warianty obwodnicy, a wariant 2 został wskazany jako rekomendowany. Następnym etapem będzie złożenie wniosku o uzyskanie DŚU, które planowane w maju 2022 r. 

W sprawie budowy obwodnicy Wadowic zostało podpisane porozumienie pomiędzy GDDKiA a Gminą Wadowice, w myśl którego gmina przygotowuje dokumentację wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej i zezwolenia na realizację, natomiast GDDKiA zbuduje drogę. Umowa z wykonawcą dokumentacji została podpisana przez Gminę Wadowice 9 lipca 2020 r.