Ostatnia kampania wyborcza to był aktywny czas także dla mieszkańców, w związku z tym podjąłem decyzję o tym, aby przedłużyć ten termin. W kampanii mówiłem o dwóch kwestiach m.in. o planowaniu, które często spotyka się z krytycznym podejściem mieszkańców, a także o transparentności procesów miejskich, aby jak najwięcej spraw miejskich konsultować i by powstawały w dialogu

– mówił Aleksander Miszalski prezydent miasta Krakowa podczas briefingu o planie ogólnym.

Ktoś np. ma przestrzeń, która jest działką i mówi: ja chcę, żeby tu powstał dom jednorodzinny. I będzie o to wnioskował. To jest najprostszy przykład. Ktoś może wnioskować: tutaj jest szkoła, chcemy, żeby było więcej zieleni. To są najprostsze przykłady. Są wyznaczone tzw. strefy planistyczne. Chodzi o to, żeby uniknąć sytuacji pewnego misz-maszu, który mieliśmy teraz: wielkie blokowiska, brak zieleni, brak szkoły. W tych strefach mieszkańcy będą mogli wskazać, czego oczekują

- tłumaczy zastępca prezydenta Stanisław Mazur.

Do 30 czerwca będzie prowadzona kampanię informacyjną, która będzie objaśniać, na czym polega plan ogólny. 

Plan ogólny zastąpi studium

Plan ogólny to nowe narzędzie planistyczne, które do końca 2025 roku musi zastąpić studium gminne. To efekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Z tego powodu odstąpiono w Krakowie od sporządzenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa”.

Dłuższy termin składania wniosków  

Pierwszy termin składania wniosków był ustalony na 26 kwietnia ogłoszeniem prezydenta. Termin ten został następnie wydłużony do 29 maja, a teraz prezydent dał czas mieszkańcom do 30 czerwca.

Najważniejsze założenia planu ogólnego

Plan ogólny w przeciwieństwie do studium będzie aktem prawa miejscowego. Jego ustalenia będą uwzględniane przy sporządzaniu planu miejscowego oraz stanowić będą podstawę prawną wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Dokument planu ogólnego ma być w założeniu bardziej przystępny i będzie posiadać ujednoliconą formę dla całego kraju.

Co ważne, wszystkie obowiązujące plany miejscowe zachowują moc, a wyznaczone w nich tereny inwestycyjne znajdą odzwierciedlenie w sporządzanym planie ogólnym.

W planie ogólnym miasto zostanie podzielone na strefy planistyczne, dla których zostaną określone podstawowe parametry urbanistyczne.

Ponadto w planie ogólnym określone zostaną gminne standardy dostępności infrastruktury społecznej w zakresie zapewnienia dostępu do obiektów infrastruktury społecznej – do budynku szkoły podstawowej oraz do obszarów zieleni publicznej.

Pomoc dla mieszkańców przy wypełnianiu formularza wniosku będą świadczyć pracownicy urzędu, którzy będą dyżurować w następujących miejscach w terminie od 3 do 28 czerwca:

  • UMK, os. Zgody 2, dziennik podawczy
  • UMK, ul. Wielicka 280A
  • UMK, ul. Mogilska 41
  • UMK, pl. Wszystkich Świętych 3–4.

Aby złożyć swój wniosek, należy wypełnić formularz dostępny na stronie: bip.krakow.pl/planowanieprzestrzenne.

Do tej pory do urzędników wpłynęło 8 tysięcy wniosków. Po zebraniu wszystkich będą rozpatrywane, analizowane i dyskutowane.
Potem Plan Ogólny zostanie przegłosowany przez Radę Miasta Krakowa.