|
|
Kraków 101.6 MHz
Kraków
101.6 MHz
Tarnów
101,0 MHz
Nowy Sącz
90,0 MHz
Zakopane
100,0 MHz
Andrychów
98,8 MHz
Gorlice
97,4 MHz
Krynica-Zdrój
102,1 MHz
Rabka-Zdrój
87,6 MHz
Szczawnica
90,0 MHz
|
Kontakt 4080 (SMS)
DZIEJE SIĘ COŚ W TWOJEJ OKOLICY?
SKONTAKTUJ SIĘ!
12 200 33 33 (antena)
12 630 60 00 (recepcja)
4080 (SMS)
500 202 323 (SMS i MMS)
redakcja@radiokrakow.pl
|
A
A
A

Środki na start - środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach perspektywy 2014-2020

Już teraz korzystać można ze środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach perspektywy 2014-2020. Wśród nich są środki przeznaczone dla osób młodych - do 29 roku życia, jak również dla osób bezrobotnych. Już niebawem będzie można składać wnioski w ramach programu, który pomóc ma osobom o najcięższej sytuacji na rynku pracy, a więc osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia, osoby długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne, osoby nisko wykwalifikowane oraz kobiety.

Posłuchaj rozmowy Wojciecha Musiała z Jackiem Pająkiem - dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie

Fot. pixabay

1. Program Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) (www.power.gov.pl) – wsparcie dla osób do 29 roku życia: 

Wsparcie adresowane będzie wyłącznie dla osób nieaktywnych zawodowo i nieuczących się. Program oferuje pomoc dla osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz doradztwo i szkolenia. Wysokość dotacji to maksymalnie 6-krotnosć przeciętnego wynagrodzenia czyli ok 21 tyś zł. 
Grupę docelową stanowić będą osoby młode – do 29 roku życia, bez pracy, spełniające łącznie trzy warunki:
niepracujące (tj. bezrobotne lub bierne zawodowo),
niekształcące się (tj. nie uczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) 
nieszkolące się (tj. nie uczestniczące w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy - należy zweryfikować czy osoba brała udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).

Za rozdysponowanie tych środków odpowiadają m.in. Powiatowe/Grodzki Urząd Pracy w Krakowie 

Nabór wniosków trwa: http://www.gupkrakow.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=2578&Itemid=1)
Informacje szegółowe: www.power.gov.pl  

 

2. Wsparcie dla osób bezrobotnych – środki Urzędów Pracy – Grodzki w Krakowie i Powiatowe

W przypadku posiadania statusu osoby bezrobotnej zarejestrowanej, właściwy ze względu na miejsce rejestracji Powiatowy lub w przypadku miasta Krakowa Grodzki Urząd Pracy, w zależności od dostępności środków, oferuje  nie tylko kursy, szkolenia czy  staże, umożliwiające podnoszenie kwalifikacji, ale także jednorazowe wsparcie na rozpoczynanie działalności gospodarczej. Są  to środki bezzwrotne w wysokości ok.20-22 tys. zł (lub ok. 50-55 tys. zł - w przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności).

Informacji o zasadach i terminach składania wniosków udzielają poszczególne Urzędy Pracy. 
Lista UP: http://wup-krakow.pl/o-wup/przydatne-adresy/powiatowe-urzedy-pracy-w-malopolsce
Nabór wniosków: http://www.gupkrakow.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=2674&Itemid=1

 

3. Już wkrótce - z myślą o osobach o najcięższej sytuacji na rynku pracy  uruchomiony zostanie Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 (RPO WM), Oś 8 Aktywny rynek pracy – Działanie 8.3.1

Jeszcze trwają prace nad dokumentami, ale już niebawem będzie można składać wnioski w ramach programu, który pomóc ma osobom o najcięższej sytuacji na rynku pracy, a więc osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia, osoby długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne, osoby niskowykwalifikowane oraz kobiety.
 
Wsparcie w formie dotacji otrzymać będą mogły wyłącznie: osoby fizyczne zainteresowane założeniem działalności gospodarczej, które pozostają bez pracy i których sytuacja na rynku pracy jest najtrudniejsza tj. osoby powyżej 50 r.ż., osoby długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne, osoby niskowykwalifikowane oraz kobiety. Wsparcie pozostałych grup odbiorców będzie odbywało się z wykorzystaniem instrumentów finansowych, w tym pożyczek.
 
Projekty dla osób zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej będą realizowane przez specjalnie w tym celu wyłonione instytucje. Będą mogły to być urzędy pracy oraz inne podmioty (np. organizacje pozarządowe). W Małopolsce wyboru takich instytucji dokona Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. W tej chwili nie ma jeszcze wybranych takich pośredników. Dofinansowanie będzie mogło być przyznane dopiero po pierwszym etapie analizy i identyfikacji indywidualnych potrzeb osoby starającej się o dotację. Każdy uczestnik projektu będzie poddawany temu etapowi. 

Planuje się, że wysokość dotacji będzie mogła wynieść maksymalnie 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia (aktualnie ok. 21 tys. zł). Informacje o działaniach w ramach których przyznawane będą środki na start znajdują się w projekcie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WM na stronie www.rpo.malopolska.pl w zakładce Zapoznaj się z prawem i dokumentami. 

Za środki te odpowiada Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie (WUP). 

 


 

0%
100%
WASZE KOMENTARZE

Liczba komentarzy: 0